‘Hoogbouw Eindhoven mag zicht op Catharinakerk niet belemmeren’

Het centrum van Eindhovense binnenstad moet gevrijwaard blijven van hoogbouw, al was het maar om de ‘historische binnenstad’ én het zicht op bijvoorbeeld de Catharinakerk en Mariënhage te behouden. Dat vindt erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting.

En wat er in de stad komt zou hoogstens ruim 105 meter hoog moeten worden, vaak liever nog lager. Plannen om bijvoorbeeld drie woontorens te bouwen aan het Stadhuisplein doen afbreuk aan de historische structuur en bebouwing en reduceren het Stadhuis tot een ‘Madurodamhuisje’.

De Van Abbestichting reageert met een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W op de verdichtingsvisie die het college momenteel opstelt. De eerste versie sprak van ‘focusgebieden’ als Stadhuisplein, VDMA/Hotel Pullman Cocagne Eindhoven, Kop van Eindhovensch kanaal, V&D en HEMA aan de Rechtestraat en Stationsplein. Daar was bebouwing tot 160 meter mogelijk. Inmiddels hebben B en W besloten de visie nog eens te bespreken met allerlei partijen. De definitieve versie wordt voor de zomer verwacht.

De erfgoedwaakhond wil éérst de discussie voeren over de bestaande historische binnenstad. Die wordt nog te vaak genegeerd, bijvoorbeeld door Winy Maas, supervisor over bouwplannen in het centrum, schrijft de Van Abbestichting. Alle straten in de binnenstad zouden eigenlijk het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’ moeten krijgen, zodat ze beter beschermd worden. Ook dient er handhavend opgetreden te worden tegen het zonder vergunning verbouwen van gevels en panden.

De bestaande tegenstelling tussen de lage binnenstad en de hogere nieuwbouw uit de afgelopen eeuw, zoals de Philipsfabrieken en de Admirant bij de Emmasingel en de Vestedatoren en de Lage Landen aan de Vestdijk is een gegeven. Dat contrast moet blijven bestaan. Dus niet hoger dan 12,5 meter bouwen in de binnenstad, met hoogstens enkele uitzonderingen.

Alleen voor vergroening van de binnenstad en betaalbaar bouwen wil de Van Abbestichting een uitzondering maken; dan kan er hier en daar hoger gebouwd worden. ‘Mits die afweging via een transparante en voor publiek debat geschikte wijze wordt gemaakt’, aldus de stichting.

Ook verzet de organisatie zich tegen de ‘iconische gebouwen’ die bijvoorbeeld Maas propageert. Daardoor raakt het erfgoed ondergesneeuwd en dus pleit de Van Abbestichting voor ‘ingetogen, zorgvuldig in zijn omgeving passende architectuur’.

De gemeente Eindhoven houdt woensdag 19 februari (uitverkocht) en woensdag 18 maart avonden over het gebied rond de Fellenoord met als thema ‘Van skyline naar eyeline’. Aanvang 20.00 uur in het CKE aan de Pastoor Petersstraat. Aanmelden: eventbrite.nl.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad dd 18 februari 2020

Mogelijk tijdelijk bedrijven in Stadskantoor Eindhoven

Het Stadskantoor van de gemeente Eindhoven komt voor 1 april leeg. Het wordt dan mogelijk tijdelijk verhuurd aan kleine startende bedrijven, een concept à la Strijp-S. De vraag is of sloop en herontwikkeling nog lang genoeg op zich laten wachten om dat lonend te maken.

Want eerst moet de discussie over de verdichting van de binnenstad, vooral over hoogbouw, beslecht zijn. De gemeente Eindhoven heeft de conceptvisie daarvoor even in de ijskast gezet. Eerst gaat wethouder Yasin Torunoglu in gesprek met allerlei partijen. Toon de Koning, directielid van beoogd nieuwe eigenaar Certitudo Capital van het Stadskantoor, zegt dat zijn bedrijf die tijd neemt om ook met de omwonenden in gesprek te gaan.

Certitudo maakt een plan om het Stadskantoor aan het Stadhuisplein te slopen en te vervangen door een 160 meter hoge woontoren, een ontwerp van architectenbureau MVRDV van Winy Maas. Dat plan riep ook weerstand op, onder meer van de bewoners van de appartementencomplexen aan de Paradijslaan. Tegelijkertijd verscheen de hoogbouwvisie die eveneens zeer gemengde reacties opriep.

De Koning benadrukt dat het plan niet ‘in de ijskast’ is gezet. ,,Maar we willen wel de buurt een grotere rol geven bij de uitwerking van het plan. Daar wonen toch veel mensen al heel lang met veel plezier. Mensen ook die veel voor de stad hebben betekend. Die willen we frequent bij het proces betrekken. En we willen daar ook meer tijd voor nemen. Dat loopt dan gelijk op met de discussie over de hoogbouw in de stad, die de vragen hoe hoog, waar en wat moet beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat daar goed over doorgesproken wordt. Het kan niet zo zijn dat je zomaar overal ‘frietjes’ neerplant. We moeten samen een goede visie maken, zodat het niet aan de individuele marktpartij is om te bepalen wat prioriteit heeft en hoeveel er gebouwd wordt”, aldus de ontwikkelaar die onder meer op Strijp-S zijn sporen heeft verdiend.

Afhankelijk van hoe lang de discussie gaat duren, kan het Stadskantoor mogelijk ook tijdelijk verhuurd worden. ,,Maar een gebouw van 12.000 vierkante meter gaan we niet voor een jaartje ombouwen en verhuren. Wij doen daar ook een marktonderzoek naar. Maar we willen in ieder geval voorkomen dat het een no go area wordt. Want een leegstaand gebouw trekt zeker problemen aan, daar kun je op wachten”, aldus De Koning.

De gemeente Eindhoven meldt dat ze het Stadskantoor in fasen gaat ontruimen. Half februari gaan eerst het college van B en W en de gemeenteraad terug naar de kantoren en vergaderruimtes in het gerenoveerde Stadhuis. Begin maart wordt de fietsenstalling onder het gebouw in gebruik genomen. Half maart volgt dan het zogenaamde Inwonersplein met de balies voor bewonersdiensten. Zodat het kantoorpand net voor 1 april officieel overgedragen kan worden aan de nieuwe eigenaar.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad dd 29 januari 2020

Volgende stap voor Deken van Somerenstraat

Bijna tweeënhalf jaar werd er in alle stilte gewerkt aan het plan Deken van Somerenstraat. Nu wordt weer een belangrijke stap gezet: het bestemmingsplan voor het nieuwe stuk binnenstad van Eindhoven ligt ter inzage.

Veel is er niet veranderd; SDK Vastgoed wil nog steeds zo’n 242 appartementen bouwen, zowel in de sociale en middeldure huur als in de koopsector. Verdeeld over vier nieuwe gebouwen waaronder een toren van 60 meter hoog aan de Edenstraat, op het bestaande parkeerterrein. Drie bestaande gebouwen worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe functie. Het plan ligt ter inzage tot en met 15 januari. Daarna worden bezwaren beantwoord en wordt het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Zodat de bouwvergunning aangevraagd kan worden.

SDK Vastgoed won in 2017 de tender voor het gebied met dit plan Nieuw Bergen. Daarna is met een regiegroep van buurtbewoners en betrokken partijen gewerkt aan de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Op het huidige parkeerterrein komen de woontoren en een kleiner woongebouw te staan. De monumentale panden die bewaard blijven zijn het gebouw met de ambulancepost (woningen en een restaurant), het oude deel van de voormalige sociale dienst en het oude politiebureau op de hoek Grote Berg (woningen, flexibele kantoorstudio’s en kleinschalige winkel- en buurtfuncties). Ook de brandweerkazerne die buiten het plan valt, blijft staan. Op het binnenterrein en aan de Deken van Somerenstraat komen twee nieuwe woongebouwen waar ook plaats is voor winkeltjes, horecazaakjes en flexwerkplekken.
Deelauto’s

Onder de grond moeten in totaal 169 parkeerplaatsen komen, gebaseerd op het aantal woningen en andere gebruikers. Op dat aantal zijn 75 plaatsen in mindering gebracht vanwege dubbelgebruik, bijvoorbeeld voor de dag en nacht, en het stallen van vijf deelauto’s in de parkeerkelder.

De openbare parkeerplaats die verdwijnt hoeft niet gecompenseerd te worden, omdat er volgens de gemeente voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn op loopafstand. Ook heeft het plan geen grote impact op het verkeer in de buurt, staat in het bestemmingsplan te lezen, omdat de Deken van Somerenstraat straks alleen nog is bedoeld voor verkeer dat in de parkeergarage moet zijn. Doorgaand verkeer naar de Grote Berg wordt onmogelijk. Alles bij elkaar is de impact op de verkeersafwikkeling dan ook minimaal, schrijft de gemeente in het bestemmingsplan.

Directeur Jan Heesakkers van de naastgelegen Montessori-basisschool Trinoom was lid van de regiegroep. Hij toont zich zeer tevreden met het plan.
Ouders

Maar zorgen zijn er wel over de gevolgen voor onder meer de schoolkinderen en hun ouders. Dat is nog onderwerp van gesprek met de gemeente. ,,Onze ouders zijn altijd welkom in de klas, dat is onderdeel van het onderwijs. Maar dan moeten ze wel ergens terechtkunnen als de parkeerplaats verdwijnt. Nu denken we aan het Frederik van Eedenplein en parkeerplaats De Rungraaf. En verder praten we nog over de drukte op de onveilige Edenstraat. Nee, er is nog genoeg te bespreken”, aldus Heesakkers.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 14 december 2019

Eindhoven stelt visie over woontorens uit: kritiek op leefbaarheid stad

De hoogbouwvisie voor de binnenstad van Eindhoven komt pas halverwege volgend jaar in de gemeenteraad. Eerst wil het college nog ‘aanvullende gesprekken voeren met partners in de stad’.

Ook de stedenbouwkundige visie voor het Stadhuisplein komt later aan de orde. Daarover gaan B en W vooral in gesprek met omwonenden. Het Eindhovense college van B en W reageert daarmee op de reacties die de verdichtingsvisie en de Stadhuispleinvisie opriepen, onder meer tijdens een ‘stadsgesprek’ en op de opiniepagina van deze krant.

Het bouwen van veel woontorens, vooral in de traditioneel lage binnenstad, stuitte daarbij op kritiek, bijvoorbeeld op de leefbaarheid van zo’n hoogbouwstad. Ook het ontbreken van studies naar alternatieven, zoals middelhoogbouw op andere locaties in de stad, was een punt van kritiek. Te meer ook omdat uit woningmarktonderzoek is gebleken dat veel woningzoekenden liever buiten de binnenstad wonen.

Het gemeentebestuur gaat nu dus opnieuw in gesprek, waarna de visie wellicht aangescherpt wordt. Halverwege komend jaar neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit, laat een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu weten.

In de hoogbouw- of verdichtingsvisie is bekeken hoe Eindhoven meer woningen zou kunnen bouwen, vooral in de binnenstad. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar Internationale KnoopXL (rond Fellenoord en station), District E (Stationsplein) en het Stadhuisplein, drie XXL-locaties waar torens tot 160 meter mogelijk zijn. Op andere aandachtslocaties zijn XL-torens tot 105 meter toegestaan, zoals aan de binnenring, op de V&D-locatie aan de Rechtestraat, de Heuvel, de kop van het Eindhovensch Kanaal, hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat en de binnenterreinen in de binnenstad.
Wind en schaduw

Voor het Stadhuisplein heeft supervisor Winy Maas al een stedenbouwkundige visie opgesteld, omdat daar drie ontwikkelaars plannen maken. Die is nog niet gepubliceerd, maar wel toegelicht aan de omwonenden. Daarin zijn torens van 130, 140 en 160 meter met groene plantsoenen, daken en gevels ingetekend. Ook hier was de kritiek van omwonenden niet mals, en niet aan dovemansoren gericht. De gebiedsvisie Stadhuisplein wordt nu eerst uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de concrete gevolgen en effecten (zoals windhinder, schaduwwerking, parkeeroplossingen) beter in beeld worden gebracht. Daarbij moet ‘extra aandacht’ zijn voor de inbreng van de inwoners. De gemeenteraad stelt het Stadhuispleinplan pas vast nádat de verdichtingsvisie is behandeld. Dat was ook een eis van omwonenden.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 13 december 2019

Ontwerpbestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 5 december 2019 het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders van Eindhoven bekend dat zij op 26 november 2019 hebben besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het realiseren van 242 woningen en 1.850 m² commerciële voorzieningen voor de locatie aan de Deken van Somerenstraat (het plangebied zoals hierboven omschreven). Zij zijn van mening dat uit de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is dan ook niet noodzakelijk.

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Inwonersplein (Stadskantoor), Stadhuisplein 10, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0201

De bronbestanden kunt u vinden via: https://www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772. 80333-/NL.IMRO.0772.80333-0201/

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de gemeentelijke website via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:

De gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen dan dient u vóór 8 januari 2020 een afspraak te maken met I. Verbunt, telefoonnummer (040)238 26 70.

Eindhoven 4 december 2019

Bericht in de Staatscourant van 4 december 2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66876.html

Geen 100 procent garantie meer op parkeerplaats bij woning in binnenstad Eindhoven

Niet iedere bewoner van de binnenstad van Eindhoven kan straks nog beschikken over een eigen parkeerplaats voor de auto. Dat is onmogelijk gezien de grootschalige bouwplannen, maar het is ook niet nodig, want veel nieuwkomers kiezen voor een andere vorm van mobiliteit.

En als er al een plek voor de auto is, dan ligt die wellicht enkele honderden meters ver weg van de woning en is ie ook niet gratis. Dat blijkt uit de nieuwe Parkeernormen 2019 van de gemeente Eindhoven. Ontwikkelaars die willen bouwen binnen de rondweg krijgen van de gemeente voortaan de opdracht mee om zo min mogelijk parkeerplaatsen aan te leggen. Dat bespaart ruimte voor bijvoorbeeld vergroening van de stad én trekt minder verkeer aan. ,,Want als we voor iedere bewoner in de binnenstad een eigen parkeerplaats en een auto willen, dan loopt alles vast. Dat kunnen we niet meer voor 100 procent garanderen.”

Dat zeggen de wethouder Yasin Torunoglu (bouwen en wonen, PvdA) en Monique List (verkeer, VVD) in een toelichting op de nieuwe verlaagde parkeernormen voor nieuwbouwprojecten. ,,Als we dat niet doen, wordt verdichting van de binnenstad onmogelijk. Dan dan jagen we de projectontwikkelaar onnodig op kosten, want dan moet die misschien wel drie verdiepingen de grond in. Ook kost parkeren vaak te veel ruimte die we voor vergroening kunnen gebruiken. Dan komt de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische groei in het geding”, aldus Torunoglu.

Collega List benadrukt dat de ervaring bij projecten als Philips Lighting en Hartje Eindhoven leert dat een groot deel van de aangelegde parkeerplaatsen leeg blijft. ,,Omdat bewoners lang niet allemaal meer een auto hebben maar voor andere oplossingen kiezen.” En de bezoekers dan? Volgens List blijft parkeren in de binnenstad mogelijk, maar Torunoglu voegt wel toe dat ‘je in daar de trein en de bus voor de deur hebt’. Bezoekers en bewoners van nieuwbouwplannen krijgen voortaan geen vergunning meer in betaald parkeren-zones en dus zullen ze vaker betaald moeten parkeren.

Vermindering van het aantal parkeerplaatsen wordt bereikt door bij de berekening van het aantal benodigde plekken voor een project de landelijk gehanteerde minimum norm per woning te gebruiken. Daarop wordt bovendien korting gegeven, bijvoorbeeld als het plan binnen 800 meter van het station ligt (50 procent aftrek) of 400 meter van een HOV-lijn (25 procent minder parkeerplaatsen). Wie een deelauto plaatst voor de bewoners mag nog eens zo’n tien plaatsen schrappen. Ook andere alternatieven kunnen tot korting leiden. Dat moet wel bewezen worden in een mobiliteitsplan voor het project. Maatwerk – bijvoorbeeld voor grotere woningen binnen de Ring – blijft wel mogelijk.

Bovendien kan een deel van de nodige parkeerplaatsen in een gehuurde garage bij de buren gerealiseerd worden. Daarnaast mogen ook maximaal tien openbare parkeerplaatsen meegeteld worden. Maar alleen als uit een onafhankelijk parkeeronderzoek blijkt dat daarmee de druk op de buurt niet te groot wordt.

Als er dan nog onvoldoende parkeerplaatsen zijn, dan moet de rest op eigen terrein aangelegd worden. Nieuw is dat ontwikkelaars daar ook nog een deel van mogen afkopen. Bijvoorbeeld à 1000 euro in de binnenstad en 2500 euro binnen de Ring, te storten in een nieuw Mobiliteitsfonds. ,,Uit dat fonds kan de gemeente bijvoorbeeld smart hubs aanleggen, kleine parkeerplaatsen waar je kunt overstappen op de bus, een e-bike of een deelstep als die wordt toegelaten. Of de parkeerplaats van WoensXL ombouwen tot Park & Ride”, zegt wethouder List.

Artikel uit het ED van 8 november 2019

Niet iedereen in Eindhoven juicht voor meer hoogbouw

Eindhoven wil een indrukwekkende skyline van woontorens in de binnenstad. Er klinken ook andere geluiden.

Nieuwe woontorens achter de V&D, bij de Hema rondom het Stadhuisplein en bij winkelcentrum Heuvel. Torens tot wel 160 meter hoog die duizenden nieuwe inwoners in het centrum moeten gaan huisvesten. De ambities van de gemeente Eindhoven liegen er niet om. Ambities die bovendien de komende jaren al gestalte moeten krijgen om de levendigheid in de binnenstad te verbeteren.

Maar denkt de gemeente wel goed na over de gevolgen van al die hoogbouw? Daar is niet iedereen van overtuigd. Bewoners die nu al in de binnenstad wonen bijvoorbeeld. Ze wijzen op de Admirant. Sinds die woontoren er staat kampt de Nieuwe Emmasingel met een gigantisch windprobleem. ,,Ik krijg straks een toren van 160 meter op twintig meter van mijn appartement. Dan wil ik wel zeker weten dat wij dat probleem niet ook krijgen”, vertelt Peer Notermans, bewoner van Groot Paradijs dat grenst aan het Stadskantoor. ,,Ik krijg bij de plannen het gevoel dat alles al besloten is en dat er vooral haast is. De vraag is niet óf we het gaan doen maar hoe we het gaan doen. Waar blijft de serieuze inspraak van omwonenden?”

Notermans is niet de enige bewoner die zich onvoldoende gehoord voelt. Tamira Tummers, bewoner van de Ventoseflat aan de Mathildelaan voelde zich ook overvallen toen de plannen voor woontorens rondom het voormalige Philips Lighting gepresenteerd werden. ,,Mijn woning staat straks grote delen van de dag in de schaduw van de Victoriatoren. Het valt mij bovendien op dat we wat betreft informatie vooral afhankelijk zijn van de projectontwikkelaars. Je zou verwachten dat de gemeente hierin het voortouw neemt.”

Of meer inwoners per definitie voor een levendige binnenstad zorgen, gelooft Tummers ook niet. ,,Helemaal niet in de huidige plannen want de appartementen in die torens zijn vooral betaalbaar voor bijvoorbeeld expats. Mensen die hier een jaar of wat wonen en werken. Het is maar de vraag hoe betrokken die bij hun omgeving zijn. Dan roepen ze wel dat er ook sociale huurwoningen komen maar dat zijn kleine studio’s voor 600 euro. Daar gaat echt geen gezin in wonen.”

Ook de Henri van Abbe Stichting stuurde al een brief aan de gemeenteraad van Eindhoven. Een brief waarin ze oproepen om vooral niet alleen in hoogte te denken. De stichting ziet liever dat de huidige grens van 105 meter gehandhaafd blijft en dat woontorens aan de randen van de binnenstad komen.

Bij de ondernemers en horeca in de binnenstad is er overigens vooral optimisme over de plannen. ,,Meer levendigheid is natuurlijk goed voor onze omzet”, aldus Perry Kusters van de horecavereniging op de Markt. Of nieuwe torens straks een schaduw werpen over een deel van de binnenstad weet hij nog niet. ,,Bij de bouw van de Regent was dat destijds wel een zorg maar uiteindelijk viel het reuze mee.”

Woensdag organiseert de gemeente een tweede stadsgesprek over de plannen voor meer hoogbouw in de binnenstad. Ook diverse omwonenden zijn daarvoor uitgenodigd.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad

Nieuwe skyline van Eindhoven: hoogbouw-explosie in aantocht

De rust op het bouwfront in de bouwvak is de stilte voor de storm. Nu is er nog maar één woontoren echt in aanbouw in Eindhoven, Onyx aan de Mathildelaan. Het is een voorbode van wat komen gaat in de stad.

Voor de vakantie heeft aannemer Stam+De Koning de bouwkraan laten verhogen, van 70 naar zo’n 100 meter. Dat is nodig omdat het gebouw moet groeien naar ruim 80 meter.
Na de vakantie start het werk aan diverse grote appartementencomplexen. Bestaande torens als de Regent, de Admirant en de Vestedatoren krijgen snel gezelschap. Jetzt geht’s los!!

Hier onder een overzicht van de meest concrete plannen voor hoogbouw in Eindhoven.

1. Haasje Over

75 meter hoog, over Area51 op Strijp-S; 188 appartementen sociale huur; corporatie Sint-Trudo; architect VMX; bijzonderheid: deels over de skatehal heen waardoor die behouden kan blijven. Start bouw na de zomer.

2. Trudo Toren

70 meter aan Ketelhuisplein; 135 appartementen sociale huur; Sint Trudo; architect: Stefano Boeri; bijzonderheid: 135 bomen, 1500 heesters en 4500 vaste planten in bakken aan de gevel; start bouw in de herfst.

3. S1 en S2


65 meter, aan het spoor bij de Philitelaan op Strijp-S; 300 vrije sector huurappartementen; Spoorzone BV/SDK Vastgoed; architect Diederendirrix voor S1 en KENK voor S2; Start bouw na de sanering, na de zomer.

4. Frits/S-West

65 meter, naast NatLab en SintLucas, 87 koopappartementen, later ook nog 146 huur en/of koop; MRP Development; architect Jeroen Schipper; bijzonderheid: particuliere koopwoningen op Strijp-S. Start verkoop 6 september.

5. Toren N(ico)

110 meter aan de Beukenlaan op Strijp-S; ruim 300 woningen; Spoorzone BV; architect: nu nog onbekend; bijzonderheid: na publicatie eerste ontwerp kwam er storm van kritiek; plan staat momenteel in ijskast.

6. Eurobuilding

90 meter naast het Philips Stadion, aan de PSV-laan; nog onbekend welk soort appartementen; Eurobuilding Eindhoven BV/Interesting Vastgoed BV; bijzonderheid: ernaast, op de parkeergarage van Hartje Eindhoven worden ook nog drie lagere bouwblokken gebouwd door Stadionkwartier BV.

7. Onyx

84 meter in de oksel van Philips Ligthing aan de Mathildelaan; 134 huurappartementen; Foolen & Reijs Vastgoed; Diederendirrix Architecten; bijzonderheden: al over de helft in hoogte, dicht bij bestaande bouw.

8. Victoriatoren

72 meter in het Emmasingelkwadrant, achter het TAC-gebouw aan de Vonderweg; opdrachtgever Foolen & Reijs Vastgoed; Diederendirrix Architecten; nog in planfase; in gebied komen wellicht meer woontoren(tje)s.

9. District E

158, 109 en 76 meter op Stationsplein; 400 tot 500 appartementen, ook sociale huur; opdrachtgever: Amvest; architect: Powerhouse Company/ZUS; bijzonderheid: vooral ook plint met diverse functies; plan in de maak.

10. Lichthoven

60 meter naast Student Hotel aan Stationsplein; kantoren voor één nog onbekende partij, maar op het terrein erachter ook woningen; AM RED en andere partij, de gemeente heeft daarover gesprekken; architect onbekend.

11. De Bakermat

53 meter aan rotonde Boschdijk/Marconilaan; 230 woningen; SDK Vastgoed; architect Van Aken en ontwerper Maarten Baas; bijzonderheid: gekozen in prijsvraag voor twee teams, met inspraak publiek. In de maak.

12. De Bunker

100 meter aan de Kennedylaan; 83 koopwoningen- en 127 studentenstudio’s; Being Development/RED Company; Powerhouse Company; bij studentencentrum De Bunker van de TU/e; dat kan door de bouw van de woningen blijven staan.

13. Nieuw Bergen

62 meter aan Edenstraat/Deken Van Somerenstraat; 242 woningen waarvan 56 sociale huur; SDK Vastgoed; architect MVRDV; groene daken zorgen voor energie, verkoeling en groen; ontwerp en bestemmingsplan in de maak.

14. TD-gebouw

50 meter aan Frederik van Eedenplein; 157 duurdere huurappartementen; Foolen & Reijs Vastgoed; Diederendirrix; transformatie van voormalige Technische Dienst van de gemeente tot woningen; in januari moeten huurders erin kunnen.

15. Citywall

Onbekende hoogte op hoek Wal-Stationsplein-Begijnenhof; ook woningaantallen en architect nog niet duidelijk; GEVA Vastgoed; ontwikkelaar heeft gebouwen overgenomen van gemeente en particulier om ze om te bouwen tot woningen.

16. De Nieuwe Eindhoven

70 meter op hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat; 35 koopappartementen; Rehoma; Diederendirrix en Scherp Ontwerp; bijzonderheden: plan, toren op palen zodat een pleintje ontstaat waardoor ook omliggende gebouwen zichtbaar blijven.

17. Havenhoofd Eindhovensch Kanaal

70 meter tussen het NRE-kantoorgebouw (gemeente) en Picuskadel.; veel meer is er niet bekend; gemeente heeft gesprekken gevoerd met projectontwikkelaar die onbekend wil blijven. Ook voor op de kop van het kanaal zou interesse zijn.

18. Meerzicht

70 meter, aan het water bij het centrum Meerrijk van Meerhoven; 88 koopappartementen; opdrachtgevers MRP Development en Ten Brinke Cohof; diverse architecten; bouwwerkzaamheden al gestart.

Daarnaast zijn er nog allerlei minder concrete plannen. Bijvoorbeeld op op Strijp-S moeten op de hoek Philitelaan-Glaslaan-Kastanjelaan nog ooit twee iconische torens, als entree van Strijp-S, verrijzen. Meer is hier nog niet over bekend. Op de Driehoek Torenallee-Philitelaan-Beukenlaan zijn nog enkele woongebouwen gepland, maar daar geldt hetzelfde voor.

De noordkant van het station is ook een plek waar de komende jaren plannen gemaakt worden voor waarschijnlijk hoogbouw, wellicht ook met woningen erin. Onder meer de locatie van het Beursgebouw en de noordkant van het station krijgen nieuwbouw. Plannen kunnen het hele gebied tot en met het Stroomhuisje aan de Fellenoord betreffen. Ook de eigenaren van het World Trade Center aan de Bogert, BurgtBouw uit Deurne en Next Development uit Eersel, smeden met Interesting Vastgoed plannen voor onder meer een woontoren, liefst van grote hoogte.

Na de zomer wordt ook bekend welke projectontwikkelaar aan de gang mag op het voormalige Van der Meulen Ansems-terrein (VDMA) aan de Vestdijk. Het ziet er naar uit dat ook hier hoogbouw zal verrijzen. Al was het alleen maar om de redding van de voormalige luciferfabriek en mogelijk ook de verpleegstersflat te bekostigen.

Verder zijn er natuurlijk diverse grote en minder grote bouwplannen in uitvoering of in aantocht. Die reiken echter niet zo hoog, dus worden hier niet meegenomen.

Toch een (mogelijk niet compleet) overzichtje: Dok40 aan de Kanaaldijk-Zuid (voormalig Tapijtcentrum), Picuskade met uitbreiding DAF Museum aan de Tongelresestraat, Campinaterrein aan de Kanaaldijk-Zuid/Dirk Boutslaan, Bilderdijklaan tegen Van Abbemuseum aan, voormalig sportfondsenbad/CKE aan Stratumsedijk, plan Augustus op locatie oude Augustinianum, Parc Fontaine achter het Parktheater, volgende fase Kruidenbuurt, plan Van der Meeren aan de Boutenslaan, voormalige Eindhoven Druk aan de Cederlaan, transformatie van de voormalige Philips Bedrijfsschool/Summa College hoek Frederiklaan-Kastanjelaan, transformatie Vredeoord 105 tot woningen, woonwijk Vredeoord, volgende fase Celsiusplein, plan Vijf van Vorst aan de Van Vorstlaan, Strijp-R wordt afgebouwd, voormalig Van de Venterrein/Vogelzangterrein Willemstraat, voormalig asielzoekerscentrum Castiliëlaan, en natuurlijk de woonwijken Meerhoven (Waterrijk/Bosrijk), Blixembosch en Berckelbosch.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad

Deken Van Somerenstraat levert Eindhoven 4,8 miljoen euro op

De verkoop van de gebouwen en het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat levert de gemeente Eindhoven 4,8 miljoen euro op. Dat is na aftrek van de boekwaarde die de panden hadden (3,4 miljoen) en de kosten die de gemeente maakte en nog moet maken (geraamd op 470.000 euro).

Dat staat in de grondexploitatierekening die de gemeenteraad dinsdag moet goedkeuren. De gemeente maakte de hoogte van de verkoopprijs niet eerder bekend. Die blijkt ruim 8,7 miljoen euro te zijn. Daar bovenop betaalt koper SDK Vastgoed ook nog 350.000 euro aan kostenvergoeding. De koop wordt overigens pas definitief als er een bouwvergunning ligt.

Nu werkt SDK Vastgoed eerst de plannen uit voor Nieuw Bergen. Dat behelst de bouw van zo’n 240 woningen in een 62 meter hoge toren en kleinere bouwblokken, met parkjes ertussen en winkels en horeca op de begane grond, en groene daken. De ambulancegarage en het oude politiebureau worden verbouwd. SDK heeft daarbij onder meer overleg met een klankbordgroep uit de wijk.

In mei moet het nieuwe bestemmingsplan in procedure gaan zodat de bouwvergunning voor de eerste fase in april 2019 klaar kan zijn. De bouw start dan begin 2020, en een jaar later de tweede fase. Uiteindelijk moet het plan in mei 2022 opgeleverd worden.

Artikel van Eindhovens Dagblad