Uitnodiging 3 februari

Beste allemaal, vanmiddag is in de directe omgeving van het bouwplan 250x de uitnodiging huis-aan-huis verspreid voor 3 februari a.s.
Onderstaand voor jullie nogmaals digitaal in de hoop dat velen aanwezig zijn, vriendelijke groet, Marlous Hermans.

Datum: 22 jan. 18
Aan: De omwonenden van De Deken van Somerenstraat
Van: SDK Vastgoed: Joep van Eijkeren / Mark Janssens
Opgesteld i.s.m.: Marlous Hermans, BV De Bergen

Onderwerp: Uitnodiging informatiemiddag buurtparticipatie Nieuw Bergen

Beste buurtbewoner,

In de zomer van 2018 heeft SDK Vastgoed de tender voor de Deken van Someren straat gewonnen met het plan Nieuw Bergen.

Om u te informeren over voortgang van de planontwikkeling en invulling te geven aan het buurtparticipatieproces organiseren wij graag een informatiemiddag. Tijdens deze middag zullen wij u een update geven over de planontwikkeling en wordt specifiek stilgestaan bij het buurtparticipatieproces. Deze informatiemiddag zal plaatsvinden op:

Zaterdag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Sociale Dienst gevestigd aan de Deken van Somerenstraat 6.

We zien met veel enthousiasme uit naar uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Mark Janssens
Joep van Eijkeren

Vergadering, zaterdag 3 februari 2018

Beste leden (oud) buurtcomité Nieuw Bergen,

De investeerder en bouwer SDK van Project Nieuw Bergen (de twee projectleiders Mark Janssens en Joep van Eijkeren) heeft in samenwerking met Bewonersvereniging De Bergen (ondergetekende en voorzitter Werkgroep Stadscultuur Jan van der Heijden) zich gebogen over de participatie van de buurt bij de ontwikkeling van het project voor bestemmingsplan, ontwerp en bouw.

Een eerste bijeenkomst hierover wordt gehouden op zaterdag 3 februari a.s. van 14 tot 16 uur bij In De Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat waarvoor langs deze weg alvast, ieders aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.

In de loop van deze week ontvangt ieder vanwege SDK de meer uitgebreide uitnodiging die eveneens in de directe omgeving huis-aan-huis zal worden verspreid.

Vriendelijke groet, Marlous Hermans, voorzitter BV de Bergen.

Definitief advies buurtcomité aan burgemeester en wethouders

Op maandag avond 19 juni 2017 heeft het buurtcomité een advies geformuleerd zoals dit vandaag, 20 juni 2017, aan de burgemeester en wethouders van Eindhoven zal worden aangeboden.

De 1e keuze is gevallen op het project van SDK (Nieuw Bergen)
De 2e keuze is gevallen op het project van Stuyvesant (Bergen Binnen)
de 3e keuze is gevallen op het project van Heijmans (Deken van Somerenstraat)

Het buurtcomité schrijft een uitgebreide passage in het advies aangaande de bezorgdheid van de potentiële impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat en de Deken van Somerenstraat.

In onderstaande links treft u de brief aan alsmede de toelichting.

170619 brf advies buurtcomite aan college
170619 Toelichting advies buurtcomité DVS

Verkeershinder

Het buurtcomité vindt de wijze waarop de aandacht voor mogelijke verkeershinder is beschreven te beperkt :

Tevens heeft het buurtcomité twee adviezen aan de gemeente voor de fase van planontwikkeling:

geef veel aandacht aan verkeer en parkeren, aangezien deze factoren veel impact hebben op het plangebied;

Het voorstel is om een explicietere tekst op te nemen:

Naast het advies op de plannen willen we graag de nadrukkelijk aandacht vragen voor het volgende:

Het Buurtcomité was duidelijk eensgezind over de bezorgdheid van de potentiele impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat. Door de keuze van de gemeente om de binnenring verkeersluwer te maken daar aanpassing Vestdijk, Wal/Bilderdijklaan is de drukte nu al merkbaar op de Edenstraat/Westangenent van forensenverkeer die niet over de ring maar langs de westkant door de stad bewegen. Gezien de aanstaand oplevering van het TDE gebouw (ca 150 appartementen, 300 pers) en later dus ook het plangebied Deken van Somerstraat (ca 250 app/woningen, 500 personen) spreken wij onze nadrukkelijke zorg uit dat wij met veel zekerheid kunnen stellen de verkeersdrukte/geluidshinder/toename fijnstof/onveiligheid voor leerlingen Trinoom en parkeerdrukte zal toenemen op de Edenstraat en in de omliggende buurten: De Bergen, Hof van Eden en de Schrijversbuurt. Als buurtcomité verwachten wij dat de gemeente en haar college haar verantwoordelijkheid neemt door naast haar visie “Eindhoven op weg” ook een duidelijk verkeersplan opstelt hoe zij onze zorgen denken weg te nemen en waarop de gekozen partij voor het gebiedsplan haar mobilteitsagenda kan gaan afstemmen wat nu ontbreekt. Gezien de huidige drukte in de morgen op de aangewezen kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat kun je nu al vaststellen dat als de toekomstige bewoners van het plan dit als uitgaande straat gaan gebruiken, de ouders de leerlingen willen wegbrengen naar de Trinoom en voornamelijk forensen blijven kiezen voor de Edenstraat als doorgang een verkeersinfarct onvermijdelijk is.

Graag ontvangt het buurtcomité een reactie hoe de gemeente met deze bezorgdheid van de omwonenden wil omgaan en welke tijdspannen hieraan kan worden verbonden.

Vergadering 12 juni 2017

Vanavond is de eerste vergadering gehouden waarbij als eerste de 3 partijen een kwartier de tijd hadden om de plannen toe te lichten en waarna het buurt-comité in gesprek ging over de plannen.

In de vorige bijeenkomst werden de volgende punten als criteria vastgesteld:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met overige functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
  • Ruimetelijke kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Globaal zijn de plannen als volgt in absolute cijfers:

Stuyvesant (Bergen Binnen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 29.400
aantal woningen – 225
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 4.500
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 6.070
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 5.780

Heijmans (Oosters icoon)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 22.500
aantal woningen – 175
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 3.700
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 3.410
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 8.000

SDK (Nieuw Bergen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 28.700
aantal woningen – 242
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 1.900
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 5.080
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 6.770

Uit bovenstaande plannen kwam in deze eerste vergadering de volgende volgorde als eerste keuze, 19 juni 2017 volgt de 2e vergadering met een advies aan de gemeenteraad.

1. SDK
2. Stuyvesant
3. Heijmans

In de onderstaande afbeelding ziet u de plus en min punten zoals deze zijn genoemd door het buurt-comité

Bijeenkomst buurtcomité 15 mei 2017

De datum van 29 mei 2017 waarover in dit schrijven wordt gesproken is op vrijdag 19 mei 2017 verschoven naar woensdag 31 mei 2017

Maandagavond hebben we gesproken over de criteria die het buurtcomité wil gaan hanteren bij het beoordelen van de drie voorstellen voor de Deken van Somerenstraat (verkooptraject). Op 29 mei ontvangt u digitaal de plannen van de drie marktpartijen. De personen die op onderstaande lijst ook een volledig adres hebben aangegeven (straat en huisnummer) ontvangen ook een papieren versie. U kunt mij per mail desgewenst nog aanvullende adresgegevens sturen.

Op 12 en 19 juni komt het buurtcomité bijeen voor de beoordeling van de plannen en het opstellen van het advies aan B&W.

U ontvangt hierbij:
· de presentatie van gisteravond (pdf);
· foto’s van de beschreven flipover.

Ik doe u hierbij, op basis van het besprokene, deze suggestie ter formulering van de vijf benoemde beoordelingscriteria:

1. Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
2. Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
3. Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
4. Sociale en fysieke veiligheid.
5. De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Laten we hier op 12/19 juni kort op terugkomen; de criteria zullen immers in het schriftelijke advies aan B&W moeten staan, in een door het buurtcomité vastgestelde formulering.
U zult dan ook moeten bepalen of u de plannen wilt scoren aan de hand van rapportcijfers, plussen/minnen of op andere wijze.
Tenzij u anders beslist neem ik aan dat alle vijf criteria even zwaar meetellen. Laten we dat ook nog even bespreken op 12 juni.

170515 flips criteria buurtcomite DvS
170515 ppt buurtcomite DvS criteria

Adviescomité van buurtbewoners

Wij hebben ons aangemeld als deelnemer aan het adviescomité van buurtbewoners, rond de verkoop van gemeentelijke eigendommen en herontwikkeling rond de Deken van Somerenstraat.
Het bewonerscomité gaat in de tweede selectieronde (juni 2017) een advies geven bij de eindselectie.

De eerste bijeenkomst staat gepland op 6 maart 2017.

De bijeenkomsten staan onder leiding van:
Eric de Ridder (06-11109690) en Gied Alferink (06-20956047)