Start herinrichting Grote Berg en deel Hoogstraat

Op maandag 17 mei 2021 start de gemeente met de herinrichting van de Grote Berg en de Hoogstraat tussen de Edenstraat en de Willem de Zwijgerstraat. De werkzaamheden zijn eind november 2021 klaar.
De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.
Op bijgevoegde overzichtstekening ziet u de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaam­heden. Op maandag 10 mei start de aannemer met de voorbereidingen. In het voetpad gaat hij de huisaansluitingen van het riool vervangen. Deze werkzaamheden veroorzaken lichte verkeershinder.

Werkzaamheden
Het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat is aan vervanging toe. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Grote Berg opnieuw in te richten.
Deze inrichting sluit zo veel als mogelijk aan op de heringerichte Vestdijk en de andere nog her in te richten straten in de binnenstad.
Ook verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding, meer groen en biodiversiteit). Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden gemaakt. Het is te vinden op www.eindhoven.nl/groteberg.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:

 • vervangen van het asfalt in de rijbaan. De fietsstroken worden in rood asfalt uitgevoerd;
 • vernieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden;
 • aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van betonstraatstenen;
 • verhogen van kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren;
 • vervangen van de fundering van de weg;
 • uitvoeren van een archeologisch-en explosievenonderzoek;
 • vervangen van het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat;
 • aanleggen van een nieuw regenwaterriool. De gemeente legt in steeds meer straten een regenwaterriool aan, zodat het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering hoeft. Deze kan zo beter en efficiënter werken. Ook zorgen we zo dat het gewone riool bij een fikse regenbui niet meer overloopt. We willen graag zoveel mogelijk regenwater via dit regenwaterriool afvoeren. Daarom sluiten we ook de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aan op dit riool;
 • vernieuwen van de huis-en kolkaansluitingen·op de hoofdriolering;
 • vervangen van de verkeerslichten op het kruispunt Grote Berg-Hoogstraat-Willem de Zwijgerstraat- Kleine Berg;
 • opnieuw aanbrengen van markering op de Willem de Zwijgerstraat;
  vervangen van de lichtmasten;
 • vernieuwen van divers straatmeubilair;
 • aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorziening.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie
De herinrichting geeft natuurlijk enig ongemak. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaam­heden in fases uit. Van maandag17 mei tot eind november 2021 is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Grote Berg.
Bij iedere fase zetten we voor de veiligheid het werkvak af met bouwhekken. De woningen en ondernemers blijven bereikbaar via het voetpad. Hier blijft zo lang als mogelijk de verharding liggeA of er komen kunststof loopschotten. Fietsers worden via kleinschalige omleidingen om het werkgebied geleid, doorgaand autoverkeer wordt via grotere omleidingen om het werk geleid. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan.

Omwonenden ontvangen via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief vóór de start van een nieuwe fase. Hierin geeft de aannemer bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven en waar u het afval kunt aanbieden. Hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden bespreekt de omgevingsmanager persoonlijk met de betreffende ondernemers.
Nadeelcompensatie
Ondanks dat we er alles aan zullen doen wat binnen ons vermogen ligt om overlast te beperken,
kan het voorkomen dat u financiële schade ondervindt, omdat uw bedrijf minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden. De regeling nadeelcompensatie stelt vast of u voor vergoeding van de schade in aanmerking komt. Deze regeling kunt u terugvinden op de website www.eindhoven.nl, zoeken op nadeelcompensatie.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den ouden,
telefoon 06 20 361314, e-mail b.vandenbrink@denoudengroep.com.
Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den Ing, uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon 06 57 48 55 04, e-mail g.vandening@denoudengroep.com. Op www.eindhoven.nl/groteberg treft u meer.informatie aan over de herinrichting.
Informatie over de omleidingen voorde bus vindt u op www.hermes.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Franken,
Projectleider

Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven

Download hier het Concept Verdichtingsvisie Binnenstad

Binnen de Ring in Eindhoven is plaats voor maximaal 21.000 woningen. Maar voorwaarde is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer in de stad helemaal vast, de hele dag. Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoogbouwcentrum te garanderen.

Eindhoven kan volgens berekeningen in het Ontwikkelperspectief Centrum maximaal 3700 woningen bouwen in de binnenstad en nog eens 6500 rond de Fellenoord en het station. Binnen de Ring is nog plaats voor de overige 11.000. En buiten die rondweg moet dan de rest van de totale opgave van 40.000 woningen tot 2040 gebouwd worden.

Het stuk is met de Verdichtingsvisie voor de binnenstad dinsdag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwikkelperspectief geeft aan wat er allemaal moet gebeuren om de ambitie uit de visie waar te maken. Onderzoeker Peter van Wijmen benadrukte dat vergroening, klimaatbestendig bouwen (denk aan de zomerse hitte en de hoosbuien), duurzaamheid en bereikbaarheid essentieel zijn om een gezonde, leefbare stad te kunnen maken. Zonder meer groen en water en een halt aan de auto, lukt dat zeker niet, was zijn stelling.

In het stuk is de opgave voor Eindhoven in drie fasen opgeknipt. De eerste 7000 woningen zijn te realiseren door op korte termijn voor de hand liggende maatregelen te treffen. Bij de volgende 7000 moet er al een flink tandje bijgezet worden. Om aan de 21.000 in totaal te komen moet er op lange termijn echt fors ingegrepen worden. In die laatste fase zou bijvoorbeeld de zone rond het Eindhovensch Kanaal vergroend kunnen worden, zodat ook daar plaats voor woningbouw komt.

In ieder geval moet Eindhoven zich meer richten op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer; wie in de binnenstad moet zijn, moet steeds vaker de auto laten staan, mobiliteitstransitie heet dat. Verkeer moet steeds meer over de Ring en later over de Randweg buiten de stad geleid worden. Daarvoor moet de doorstroming op de Ring verbeterd worden door slimme verkeerslichten, eenvoudigere of minder kruisingen, ongelijkvloerse HOV-lijnen. Uiteindelijk moet het noordoosten van de rondweg, bij de Berenkuil, Insulindelaan en Kennedylaan drastisch aangepakt worden om verkeer weg te houden uit de stad. Alleen op die manier blijft de binnenstad bereikbaar voor bestemmingsverkeer, is het oordeel van de onderzoekers. Zodat er ruimte is voor nieuwbouw.

Vergroening, verduurzaming en opvangen van klimaatverandering kan volgens het onderzoek door de beekdalen van de Dommel en de Gender te verbreden en meer groen te planten in de binnenstad. Ook de Keizersgracht/Wal, Fellenoord en de Vonderweg/Mauritsstraat moeten verkeersluw en groen worden. 10 procent minder verharding in totaal is de doelstelling. Ook dat is nodig voor een leefbare stad in combinatie met meer hoogbouw. In de Verdichtingsvisie zijn zes locaties aangewezen waar onder strenge eisen plaats is voor woontorens van 70 tot 160 meter: Vestdijk/VDMA/Heuvel, Hema, voormalige V&D, Schellensfabriek, binnenterrein Demer, Deken van Somerenstraat en Stadhuisplein. De gemeenteraad bespreekt de visie dinsdag 29 september.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 3 september 2020

Vastgesteld bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en vaststelling hogere grenswaarden

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Tevens hebben burgemeester en wethouders op 26 maart 2020 hogere waarden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer op de Edenstraat en Grote Berg voor het bouwplan Nieuw Bergen.

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te hoog is. Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk om een besluit te nemen dat een hogere geluidbelasting  toestaat.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad, het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 ter inzage. U kunt deze inzien bij het Inwonersplein in het Stadhuis. Voor adres en openingstijden zie colofon.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0301

. De bronbestanden kunt u vinden via: https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html

Beroep

Met ingang van vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en/of tegen het hogere waardenbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die op tijd een zienswijze op het eerdere ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp- hogere waardenbesluit heeft ingediend;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-hogere waardenbesluit in te dienen.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Een beroepschrift kunt u indienen bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit treden in werking met ingang van 7 augustus 2020. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij: de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 5 december 2019 het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders van Eindhoven bekend dat zij op 26 november 2019 hebben besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het realiseren van 242 woningen en 1.850 m² commerciële voorzieningen voor de locatie aan de Deken van Somerenstraat (het plangebied zoals hierboven omschreven). Zij zijn van mening dat uit de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is dan ook niet noodzakelijk.

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Inwonersplein (Stadskantoor), Stadhuisplein 10, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0201

De bronbestanden kunt u vinden via: https://www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772. 80333-/NL.IMRO.0772.80333-0201/

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de gemeentelijke website via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:

De gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen dan dient u vóór 8 januari 2020 een afspraak te maken met I. Verbunt, telefoonnummer (040)238 26 70.

Eindhoven 4 december 2019

Bericht in de Staatscourant van 4 december 2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66876.html

De plannen (Fase 2)

Deze week hebben Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en consortium Stuijvesant hun integrale voorstellen voor het plangebied plus een openbare versie bij de gemeente ingediend. De openbare versie is een royale samenvatting (26-28 pagina’s) en bevat geen zakelijke informatie over de verkoop, maar wel zaken als vorm, volume, architectuur, functies en proces.

Hieronder vindt u de links naar de 3 over gebleven plannen:

170531 DvSomerenstr voorstel SDK Vastgoed

170531 DvSomerenstr voorstel Heijmans vastgoed

170530 DvSomerenstr voorstel Stuijvesant cs

Bekendmaking Gemeente Eindhoven

Vanmiddag is bij de meesten van u een Wijkinfo bezorgd over de top-drie van marktpartijen die door de voorselectie heen zijn gekomen. Deze top-drie bestaat uit:

• Heijmans Vastgoed (met NL architects, Studio Maks, MTD landschapsarchitecten, Arup)
• SDK Vastgoed (met MVRDV, Iris advies, Bouwinvest)
• Stuijvesant wealth strategy, FAAM architects, Arom juridisch advies, Tom van Tuijn stedenbouw (consortium)

Voor de goede orde ontvangt u de Wijkinfo hierbij digitaal.

De raadscommissie heeft afgelopen dinsdag instemmend kennis genomen van de bevindingen van de selectiecommissie. Gisteren zijn alle partijen die een voorstel hadden ingediend op de hoogte gebracht en vandaag zijn de namen van de top-drie bekend gemaakt.

Er worden geen beelden of inhoudelijke gegevens over de voorlopige plannen naar buiten gebracht. Dat zal wel gebeuren nadat de partijen een verdiepingsslag hebben gemaakt, eind mei.

Tijdens onze kick-off bijeenkomst hebben we aangegeven dat we in juni twee bijeenkomsten zullen houden, zodat u gezamenlijk kennis kunt nemen van de plannen (die u ook individueel zult ontvangen, ter bestudering, voor wat betreft de inhoudelijke kant van de voorstellen) en een onderbouwd advies aan B&W kunt opstellen. We gaan binnenkort wat data aan u voorleggen om deze bijeenkomsten alvast in te plannen.

Het lijkt ons bij nader inzien verstandig om voorafgaand aan die twee bijeenkomsten één korte voorbereidende bijeenkomst met u te hebben, waarin u gezamenlijk kunt afstemmen wat voor zaken u belangrijk vindt bij het beoordelen van de plannen. Als u tijdens die bijeenkomst gezamenlijk een aantal ‘gunningscriteria’ formuleert, dan zal dit daarna helpen de discussie met elkaar te voeren, als het concreet over de drie voorstellen gaat.

We zullen om deze reden een extra bijeenkomst plannen in mei, voor het opstellen van die criteria.

170316 Wijkinfo stand van zaken DVS_DEF