Bijeenkomst buurtcomité 15 mei 2017

De datum van 29 mei 2017 waarover in dit schrijven wordt gesproken is op vrijdag 19 mei 2017 verschoven naar woensdag 31 mei 2017

Maandagavond hebben we gesproken over de criteria die het buurtcomité wil gaan hanteren bij het beoordelen van de drie voorstellen voor de Deken van Somerenstraat (verkooptraject). Op 29 mei ontvangt u digitaal de plannen van de drie marktpartijen. De personen die op onderstaande lijst ook een volledig adres hebben aangegeven (straat en huisnummer) ontvangen ook een papieren versie. U kunt mij per mail desgewenst nog aanvullende adresgegevens sturen.

Op 12 en 19 juni komt het buurtcomité bijeen voor de beoordeling van de plannen en het opstellen van het advies aan B&W.

U ontvangt hierbij:
· de presentatie van gisteravond (pdf);
· foto’s van de beschreven flipover.

Ik doe u hierbij, op basis van het besprokene, deze suggestie ter formulering van de vijf benoemde beoordelingscriteria:

1. Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
2. Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
3. Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
4. Sociale en fysieke veiligheid.
5. De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Laten we hier op 12/19 juni kort op terugkomen; de criteria zullen immers in het schriftelijke advies aan B&W moeten staan, in een door het buurtcomité vastgestelde formulering.
U zult dan ook moeten bepalen of u de plannen wilt scoren aan de hand van rapportcijfers, plussen/minnen of op andere wijze.
Tenzij u anders beslist neem ik aan dat alle vijf criteria even zwaar meetellen. Laten we dat ook nog even bespreken op 12 juni.

170515 flips criteria buurtcomite DvS
170515 ppt buurtcomite DvS criteria