Verkeershinder

Het buurtcomité vindt de wijze waarop de aandacht voor mogelijke verkeershinder is beschreven te beperkt :

Tevens heeft het buurtcomité twee adviezen aan de gemeente voor de fase van planontwikkeling:

geef veel aandacht aan verkeer en parkeren, aangezien deze factoren veel impact hebben op het plangebied;

Het voorstel is om een explicietere tekst op te nemen:

Naast het advies op de plannen willen we graag de nadrukkelijk aandacht vragen voor het volgende:

Het Buurtcomité was duidelijk eensgezind over de bezorgdheid van de potentiele impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat. Door de keuze van de gemeente om de binnenring verkeersluwer te maken daar aanpassing Vestdijk, Wal/Bilderdijklaan is de drukte nu al merkbaar op de Edenstraat/Westangenent van forensenverkeer die niet over de ring maar langs de westkant door de stad bewegen. Gezien de aanstaand oplevering van het TDE gebouw (ca 150 appartementen, 300 pers) en later dus ook het plangebied Deken van Somerstraat (ca 250 app/woningen, 500 personen) spreken wij onze nadrukkelijke zorg uit dat wij met veel zekerheid kunnen stellen de verkeersdrukte/geluidshinder/toename fijnstof/onveiligheid voor leerlingen Trinoom en parkeerdrukte zal toenemen op de Edenstraat en in de omliggende buurten: De Bergen, Hof van Eden en de Schrijversbuurt. Als buurtcomité verwachten wij dat de gemeente en haar college haar verantwoordelijkheid neemt door naast haar visie “Eindhoven op weg” ook een duidelijk verkeersplan opstelt hoe zij onze zorgen denken weg te nemen en waarop de gekozen partij voor het gebiedsplan haar mobilteitsagenda kan gaan afstemmen wat nu ontbreekt. Gezien de huidige drukte in de morgen op de aangewezen kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat kun je nu al vaststellen dat als de toekomstige bewoners van het plan dit als uitgaande straat gaan gebruiken, de ouders de leerlingen willen wegbrengen naar de Trinoom en voornamelijk forensen blijven kiezen voor de Edenstraat als doorgang een verkeersinfarct onvermijdelijk is.

Graag ontvangt het buurtcomité een reactie hoe de gemeente met deze bezorgdheid van de omwonenden wil omgaan en welke tijdspannen hieraan kan worden verbonden.