Uitnodiging 3 februari

Beste allemaal, vanmiddag is in de directe omgeving van het bouwplan 250x de uitnodiging huis-aan-huis verspreid voor 3 februari a.s.
Onderstaand voor jullie nogmaals digitaal in de hoop dat velen aanwezig zijn, vriendelijke groet, Marlous Hermans.

Datum: 22 jan. 18
Aan: De omwonenden van De Deken van Somerenstraat
Van: SDK Vastgoed: Joep van Eijkeren / Mark Janssens
Opgesteld i.s.m.: Marlous Hermans, BV De Bergen

Onderwerp: Uitnodiging informatiemiddag buurtparticipatie Nieuw Bergen

Beste buurtbewoner,

In de zomer van 2018 heeft SDK Vastgoed de tender voor de Deken van Someren straat gewonnen met het plan Nieuw Bergen.

Om u te informeren over voortgang van de planontwikkeling en invulling te geven aan het buurtparticipatieproces organiseren wij graag een informatiemiddag. Tijdens deze middag zullen wij u een update geven over de planontwikkeling en wordt specifiek stilgestaan bij het buurtparticipatieproces. Deze informatiemiddag zal plaatsvinden op:

Zaterdag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur in De Sociale Dienst gevestigd aan de Deken van Somerenstraat 6.

We zien met veel enthousiasme uit naar uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Mark Janssens
Joep van Eijkeren

Vergadering, zaterdag 3 februari 2018

Beste leden (oud) buurtcomité Nieuw Bergen,

De investeerder en bouwer SDK van Project Nieuw Bergen (de twee projectleiders Mark Janssens en Joep van Eijkeren) heeft in samenwerking met Bewonersvereniging De Bergen (ondergetekende en voorzitter Werkgroep Stadscultuur Jan van der Heijden) zich gebogen over de participatie van de buurt bij de ontwikkeling van het project voor bestemmingsplan, ontwerp en bouw.

Een eerste bijeenkomst hierover wordt gehouden op zaterdag 3 februari a.s. van 14 tot 16 uur bij In De Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat waarvoor langs deze weg alvast, ieders aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.

In de loop van deze week ontvangt ieder vanwege SDK de meer uitgebreide uitnodiging die eveneens in de directe omgeving huis-aan-huis zal worden verspreid.

Vriendelijke groet, Marlous Hermans, voorzitter BV de Bergen.

‘Iconisch plan voor De Bergen’

Buurtcomite kiest voor plan Nieuwe Bergen van SDK: ‘Een iconisch plan dat Eindhoven op een bijzondere manier op de kaart zet.’

Het buurtcomité dat door de gemeente is gevraagd advies uit te brengen over de herontwikkeling van het gebied Deken van Somerenstraat, heeft een grote voorkeur voor het plan Nieuwe Bergen van projectontwikkelaar Stam en De Koning (SDK). ‘Gebouwen worden anders, speels en innovatief. Knusse straatjes en dakvormen die passen bij De Bergen en duurzaamheid die zichtbaar wordt toegepast’, schrijft het comité.
Op de tweede plaats komt het plan Bergen Binnen van diverse samenwerkende partijen onder de naam Stuijvesant, derde is het plan Deken van Somerenstraat van Heijmans Vastgoed. De gemeente is eerder deze week op de hoogte gebracht van het advies.
Eerder dit jaar koos de gemeente uit bijna twintig inzendingen drie plannen voor de herontwikkeling van het gebied in en rond de Deken van Somerenstraat. De drie plannen werden de afgelopen periode bekeken en gewogen door een buurtcomité met onder andere bewoners uit De Bergen en Schrijversbuurt, ondernemers, brandweer en het aan de Don Boscostraat gelegen spilcentrum Don Bosco.
Het comité vraagt ook extra aandacht voor parkeren, veiligheid en windhinder. Dit vanwege bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van de plannen voor de verkeerssituatie in het gebied. ‘Door de keus van de gemeente om de binnenring verkeersluw te maken, is nu al extra verkeersdrukte zichtbaar op de Edenstraat. Een druk die zal toenemen na de oplevering van het nabijgelegen TD-gebouw (150 appartementen) en in een later stadium het plangebied Deken van Somernestraat (ca 250 appartementen in plan SDK).

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 23 juni 2017

Definitief advies buurtcomité aan burgemeester en wethouders

Op maandag avond 19 juni 2017 heeft het buurtcomité een advies geformuleerd zoals dit vandaag, 20 juni 2017, aan de burgemeester en wethouders van Eindhoven zal worden aangeboden.

De 1e keuze is gevallen op het project van SDK (Nieuw Bergen)
De 2e keuze is gevallen op het project van Stuyvesant (Bergen Binnen)
de 3e keuze is gevallen op het project van Heijmans (Deken van Somerenstraat)

Het buurtcomité schrijft een uitgebreide passage in het advies aangaande de bezorgdheid van de potentiële impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat en de Deken van Somerenstraat.

In onderstaande links treft u de brief aan alsmede de toelichting.

170619 brf advies buurtcomite aan college
170619 Toelichting advies buurtcomité DVS

Verkeershinder

Het buurtcomité vindt de wijze waarop de aandacht voor mogelijke verkeershinder is beschreven te beperkt :

Tevens heeft het buurtcomité twee adviezen aan de gemeente voor de fase van planontwikkeling:

geef veel aandacht aan verkeer en parkeren, aangezien deze factoren veel impact hebben op het plangebied;

Het voorstel is om een explicietere tekst op te nemen:

Naast het advies op de plannen willen we graag de nadrukkelijk aandacht vragen voor het volgende:

Het Buurtcomité was duidelijk eensgezind over de bezorgdheid van de potentiele impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat. Door de keuze van de gemeente om de binnenring verkeersluwer te maken daar aanpassing Vestdijk, Wal/Bilderdijklaan is de drukte nu al merkbaar op de Edenstraat/Westangenent van forensenverkeer die niet over de ring maar langs de westkant door de stad bewegen. Gezien de aanstaand oplevering van het TDE gebouw (ca 150 appartementen, 300 pers) en later dus ook het plangebied Deken van Somerstraat (ca 250 app/woningen, 500 personen) spreken wij onze nadrukkelijke zorg uit dat wij met veel zekerheid kunnen stellen de verkeersdrukte/geluidshinder/toename fijnstof/onveiligheid voor leerlingen Trinoom en parkeerdrukte zal toenemen op de Edenstraat en in de omliggende buurten: De Bergen, Hof van Eden en de Schrijversbuurt. Als buurtcomité verwachten wij dat de gemeente en haar college haar verantwoordelijkheid neemt door naast haar visie “Eindhoven op weg” ook een duidelijk verkeersplan opstelt hoe zij onze zorgen denken weg te nemen en waarop de gekozen partij voor het gebiedsplan haar mobilteitsagenda kan gaan afstemmen wat nu ontbreekt. Gezien de huidige drukte in de morgen op de aangewezen kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat kun je nu al vaststellen dat als de toekomstige bewoners van het plan dit als uitgaande straat gaan gebruiken, de ouders de leerlingen willen wegbrengen naar de Trinoom en voornamelijk forensen blijven kiezen voor de Edenstraat als doorgang een verkeersinfarct onvermijdelijk is.

Graag ontvangt het buurtcomité een reactie hoe de gemeente met deze bezorgdheid van de omwonenden wil omgaan en welke tijdspannen hieraan kan worden verbonden.

Vergadering 12 juni 2017

Vanavond is de eerste vergadering gehouden waarbij als eerste de 3 partijen een kwartier de tijd hadden om de plannen toe te lichten en waarna het buurt-comité in gesprek ging over de plannen.

In de vorige bijeenkomst werden de volgende punten als criteria vastgesteld:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met overige functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
  • Ruimetelijke kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Globaal zijn de plannen als volgt in absolute cijfers:

Stuyvesant (Bergen Binnen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 29.400
aantal woningen – 225
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 4.500
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 6.070
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 5.780

Heijmans (Oosters icoon)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 22.500
aantal woningen – 175
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 3.700
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 3.410
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 8.000

SDK (Nieuw Bergen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 28.700
aantal woningen – 242
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 1.900
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 5.080
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 6.770

Uit bovenstaande plannen kwam in deze eerste vergadering de volgende volgorde als eerste keuze, 19 juni 2017 volgt de 2e vergadering met een advies aan de gemeenteraad.

1. SDK
2. Stuyvesant
3. Heijmans

In de onderstaande afbeelding ziet u de plus en min punten zoals deze zijn genoemd door het buurt-comité

De plannen (Fase 2)

Deze week hebben Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en consortium Stuijvesant hun integrale voorstellen voor het plangebied plus een openbare versie bij de gemeente ingediend. De openbare versie is een royale samenvatting (26-28 pagina’s) en bevat geen zakelijke informatie over de verkoop, maar wel zaken als vorm, volume, architectuur, functies en proces.

Hieronder vindt u de links naar de 3 over gebleven plannen:

170531 DvSomerenstr voorstel SDK Vastgoed

170531 DvSomerenstr voorstel Heijmans vastgoed

170530 DvSomerenstr voorstel Stuijvesant cs

De voormalige Sociale Dienst in Eindhoven moet uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot

Klaarblijkelijk gaat de gemeente Eindhoven er al van uit dat er voor de zomer 2019 niets met de panden gaat gebeuren, gezien dit artikel in het Eindhovens Dagblad van 20 mei 2017. Ook heel typisch dat er op de bijeenkomst van 15 mei 2017 van het buurtcomité, notabene in hetzelfde gebouw, niets over verteld is. In vorige vergaderingen is het buurtcomité voorgehouden dat in de loop van 2018 begonnen zou worden met de herontwikkeling cq sloop van de panden.

Van plek waar je liever niet gezien werd tot place to be. Met concerten, exposities en minifestivals moet de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot.

Het bier staat koud, verder is er nog veel werk. Toch zwaait klokslag twee uur de deur van de Sociale Dienst voor het eerst open. Op het programma o.a. bandjes in de binnentuin en zaal, techno van Albert van Abbe in de geluidsdichte kelder en friet van Piet. Piet Bergman is een van de drijvende krachten, samen met Erik Slijpen, Joris van Agtmaal, Tom Debets en Sjefke de Kok. Een clubje creatievelingen die elkaar moeten aanvullen en versterken. Bekenden uit het culturele veld en nachtleven, waarin ze allen op eigen wijze actief zijn. Van illegale feestjes van Groener Gras tot Kelderman en van Noort op het NRE-terrein, waar ze elkaar vaak troffen. Iedereen had er een werkplek, tot de herontwikkeling van het terrein aan de Nachtegaallaan, daar een eind aan maakte. “We wilden afsluiten met een groot feest. Dat leidde tot nog eentje, en toen nog een.” En nu duurt dat feest nog zeker twee jaar. Tot de zomer van 2019 huren ze het gebouw in de Bergen in bruikleen via Stichting Ruimte, dat leegstaande panden en atelierruimte verhuurt aan kunstenaars.

Geen techno, wel technologie
Slijpen: “Het wordt een creatieve vrijplaats.” Een laagdrempelige plek waar mensen samenkomen voor de activiteiten en sfeer.” Volgens de mannen ontbreekt zo’n plek. “Het nachtleven mist diversiteit en moet bruisender.” Bergman: “De noodzaak is enorm, de situatie nijpend. De binnenstad staat vol hippe informatiepalen, maar voor cultuur is geen potje.” En het zelf doen, via de DIY-methode die de stad in de jaren ‘90 zo interessant maakte, wordt steeds lastiger. Het probleem in een notendop: Te weinig plek, teveel regels. De Kok: “Vroeger kraakte je een pand en begon.” Nu wacht een waslijst aan regels en vergunningen. “Dat kost zo’n bak geld dat je wel commercieel moet denken”

Hoge gunfactor
Dankzij hun lange adem en Stichting Ruimte, die zijn nek uitstak, zitten ze nu op een plek waar het meer op hun manier kan. Al ontkomen ze niet aan compromissen.Zo stopt het feest morgen om 2.00.” Wat er allemaal precies gaat gebeuren, weten ze zelf nog niet eens. Wat ze wel al weten: Ieder weekend wordt het bal. Muziek, theater, expo. Vaak samen met organisaties die elders geen plek vinden. Want dat maakt de stad, zeggen ze. Van Agtmaal: “Iedereen gunt en helpt elkaar. Die mentaliteit maakt dat we hier niet weg willen.”

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 20 mei 2017
http://www.ed.nl/eindhoven/de-voormalige-sociale-dienst-in-eindhoven-moet-uitgroeien-tot-nieuwe-culturele-hotspot~ad308c6c/

Bijeenkomst buurtcomité 15 mei 2017

De datum van 29 mei 2017 waarover in dit schrijven wordt gesproken is op vrijdag 19 mei 2017 verschoven naar woensdag 31 mei 2017

Maandagavond hebben we gesproken over de criteria die het buurtcomité wil gaan hanteren bij het beoordelen van de drie voorstellen voor de Deken van Somerenstraat (verkooptraject). Op 29 mei ontvangt u digitaal de plannen van de drie marktpartijen. De personen die op onderstaande lijst ook een volledig adres hebben aangegeven (straat en huisnummer) ontvangen ook een papieren versie. U kunt mij per mail desgewenst nog aanvullende adresgegevens sturen.

Op 12 en 19 juni komt het buurtcomité bijeen voor de beoordeling van de plannen en het opstellen van het advies aan B&W.

U ontvangt hierbij:
· de presentatie van gisteravond (pdf);
· foto’s van de beschreven flipover.

Ik doe u hierbij, op basis van het besprokene, deze suggestie ter formulering van de vijf benoemde beoordelingscriteria:

1. Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
2. Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
3. Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
4. Sociale en fysieke veiligheid.
5. De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Laten we hier op 12/19 juni kort op terugkomen; de criteria zullen immers in het schriftelijke advies aan B&W moeten staan, in een door het buurtcomité vastgestelde formulering.
U zult dan ook moeten bepalen of u de plannen wilt scoren aan de hand van rapportcijfers, plussen/minnen of op andere wijze.
Tenzij u anders beslist neem ik aan dat alle vijf criteria even zwaar meetellen. Laten we dat ook nog even bespreken op 12 juni.

170515 flips criteria buurtcomite DvS
170515 ppt buurtcomite DvS criteria

Besluit 14 maart 2017 Deken van Somerenstraat

Ondanks ernstige bezwaren van de Van Abbestichting en de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven is er toch besloten om de eerste selectie van ingdiende plannen alleen te laten beoordelen door interne gemeente ambtenaren. Zonder enige externe visie of advies. Ondanks de belofte na het debakel van het TD gebouw én de bevestiging in het verkoopproceduredocument, gaat de gemeente wederom volledig haar eigen gang.
Kortom een select groepje gemeente-ambtenaren kan doen wat zij wil. Over transparantie gesproken!

A5_Brief_27_februari_2017_Henri_van_Abbestichting_inzake_Deken_van_Somerenstraat_c_a_
A6_Brief_26_februari_2017_Stg__Wederopbouw_Ontwikkeling_Deken_van_Somerenstraat_
Brief_college_inzake_brieven_HvA_Stichting_en_Stichting_wederopbouwerfgoed(1)