Vastgesteld bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en vaststelling hogere grenswaarden

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Tevens hebben burgemeester en wethouders op 26 maart 2020 hogere waarden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer op de Edenstraat en Grote Berg voor het bouwplan Nieuw Bergen.

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te hoog is. Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk om een besluit te nemen dat een hogere geluidbelasting  toestaat.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad, het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 ter inzage. U kunt deze inzien bij het Inwonersplein in het Stadhuis. Voor adres en openingstijden zie colofon.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0301

. De bronbestanden kunt u vinden via: https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html

Beroep

Met ingang van vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en/of tegen het hogere waardenbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze op het eerdere ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp- hogere waardenbesluit heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-hogere waardenbesluit in te dienen.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Een beroepschrift kunt u indienen bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit treden in werking met ingang van 7 augustus 2020. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij: de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

Strenge regels Eindhoven: ‘Nul windhinder bij hoogbouw is een utopie’

Eindhoven hanteert voortaan strenge regels om windhinder bij de bouw van nieuwe (woon)torens tegen te gaan. Dat moet van tevoren leiden tot aanpassingen aan de plannen. Maar toch is het onmogelijk om alle overlast door de wind tegen te gaan.

,,Het is een utopie om te denken dat je in Nederland een woontoren kunt bouwen zonder enige windhinder”, zegt Ralf Peeters van ontwikkelaar Amvest – die het plan met de drie hoge torens op het Stationsplein in Eindhoven ontwikkelt. Er zijn immers zoveel andere factoren die meewegen: duurzaamheid, schaduwwerking, stedenbouwkundige eisen, ontwerp. ,,Maar het is goed dat de gemeente Eindhoven eisen stelt; daardoor wordt er aan de voorkant onderzoek gedaan. Het is ook in het eigen belang van de ontwikkelaar om een goed windonderzoek te doen, zodat het ontwerp nog aangepast kan worden. Want je wil die ruimte daar wel goed kunnen verhuren. Bovendien heb je met het resultaat in handen ook een objectieve mogelijkheid om de discussie over hoogbouw te voeren”, aldus Peeters.

Amvest is een voorloper als het om windonderzoek gaat. Niet dat er in het verleden niets gebeurde, maar de ontwikkelaar heeft zich aan de strenge eisen uit de landelijke norm NEN8100 windhinder geconformeerd. Dat is ook wel logisch. In het plan District E zijn niet de drie torens van 170, 120 en 90 meter het belangrijkste. Het gaat juist om wat er op de begane grond gebeurt. Dat moet een dynamische toegang tot de stad worden. ,,Die ruimte moet een goed verblijfsklimaat hebben. Je moet er niet van je fiets of van het terras afgeblazen worden”, zegt Peeters. En dus zijn de torens verwisseld: de hoogste staat nu aan het spoor. Ook zijn de brede ‘voeten’ nog wat uitgerekt en de hoeken afgerond.

Maar wettelijke regels om windhinder te voorkomen zijn er niet. Al moet ook een woontorenplan aan het predicaat ‘goede ruimtelijke ordening’ voldoen, en dus wordt er naar windhinder gekeken. Een verplichting die ook al in de hoogbouwvisie uit 2008 stond. Maar met een groot aantal woontorens in aankomst, werd het volgens Jos Roijmans, programmamanager Spoorzone, tijd om de normen verplicht op te leggen. ,,Tijdens hoogbouwdiscussies gaat het steeds over schaduw en wind door woontorens. Voor het publiek is dat een belangrijk onderwerp”, voegt Jeroen van de Werf, milieuadviseur wind van de gemeente, daar aan toe. ,,Zo’n onderzoek maakt nu dus direct, vooraf, inzichtelijk hoe het ervoor staat met de windhinder.”

De gemeente Eindhoven heeft nu zelf voorgeschreven dat de NEN8100-norm gaat gelden. Die regels houden in dat er maximale percentages van overschrijdingen van de windsnelheid van 5 meter per seconde aan de voet van een toren worden toegestaan. Eindhoven wil bijvoorbeeld dat op een terrasje of in een winkelstraatje de kwalificatie ‘goed’ voor windklimaat wordt gehaald. Die NEN-norm wordt ook voorgeschreven in het mekka van hoogbouw, Rotterdam.

Slecht voorbeeld van wat er gebeurt zonder goed onderzoek, is de Admirant, de 105 meter hoge woontoren aan de Nieuwe Emmasingel. Amvest bouwde die toren en verkocht hem weer. Het was een ‘doemscenario’ qua windhinder. Want als snel bleek de Nieuwe Emmasingel veranderd in een trekpijp waar het winkelend publiek omvergeblazen werd.

Om het bij District E beter te doen heeft Amvest wel 18 verschillende varianten gemaakt en door laten rekenen, zegt Peeters erover. Dat is begonnen met computersimulaties en nog getest in de windtunnel, beide bij hoogleraar Bert Blocken aan de TU/e.

Om het onderzoek goed te doen, moeten veel gegevens ingevoerd worden. Hoe ziet het landschap eruit waarover de wind doorgaans het te onderzoeken object bereikt? Is dat stad, platteland, bos of zee? ,,Dat bepaalt hoe hard waait het op welke hoogte”, zegt Blocken. En in hoeverre worden de gebouwen in de omgeving meegenomen in het onderzoek? Op de TU/e rekenen ze met een cirkel van 600 tot 1000 meter. ,,In ieder geval is het duidelijk dat gebouwen invloed hebben op elkaar. Dat kan dempen, als een hoog gebouw voor een ander staat, of juist versterken, zoals bij de Regent en de Admirant in Eindhoven”, aldus de Belg.

Wind die op een toren stuit, kan naar boven, naar links of rechts en naar beneden, doceert Blocken. Die valwinden zorgen voor de meeste overlast, op de plek waar ze op de straat botsen. Bij de Admirant bijvoorbeeld bleven daar een soort wervelvinden hangen. En ze trokken de hoek om, de Nieuwe Emmasingel in. En dus is er later grote luifel opgehangen. Toch is het daar niet helemaal opgelost, erkent Blocken. ,,Maar ze hebben ook niet alle maatregelen die wij voorstelden uitgevoerd. Tegen de noordoostenwind had er nog een kleinere luifel moeten komen.”

Als de Admirant vooraf was getoetst op de NEN-norm, dan waren de hoeken afgerond met een meer gestroomlijnde toren tot gevolg. Dan was het verder niet zo’n solitaire toren geworden, zeggen alle gesprekspartners. Maar ook duidelijk is dat niet alle overlast voorkomen kan worden. De normen geven dat ook aan. ,,Hinder kun je nooit uitsluiten, dat is intrinsiek aan het weer”, zegt Blocken. ,,Hoe goed je een toren ook ontwikkelt. Er zijn natuurlijk altijd dagen waarop het harder waait, of uit een andere windrichting. Meer dan 95 procent tevredenheid kun je niet halen. Vroeger waren we misschien sneller tevreden, maar nu wordt er hard op getoetst. Dat vraag creativiteit, maar daar wordt iedereen ook beter van”, aldus Blocken.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 23 juni 2020

Wethouder Torunoglu: ‘Eindhoven heeft wel voldoende bouwlocaties voor woningbouw’

Eindhoven heeft wel genoeg bouwlocaties om de komende jaren de gewenste woningen te bouwen, in de sociale huur en andere sectoren. Achter de schermen wordt gewerkt aan een inventarisatie van alle mogelijke bouwterreinen, zegt wethouder Yasin Torunoglu.

In de prestatieafspraken van gemeente en woningcorporaties staat wel dat er nog geen vastgestelde locaties zijn voor de hoognodige woningen. ,,We hebben nu samen vastgesteld hoeveel woningen er nodig zijn. Dit en volgend jaar gaan we hard maken waar ze landen. Die lijst gaat nu nog niet naar buiten. Als je wil dat de buurtbewoners nog iets te zeggen hebben, kun je die niet publiceren”, aldus wethouder Torunoglu.

De vier corporaties zouden tot en met 2024 zo’n 5000 sociale huurwoningen moeten bouwen. ,,Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om goedkope koop, middeldure huur en dure woningen, want we willen een inclusieve stad zijn.” En die komen niet alleen in Eindhoven, in de binnenstad én in de wijken, maar ook in de omliggende gemeenten, zoals in Nuenen-West, aldus Torunoglu.

Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de bouw van tijdelijke woningen aan de Castilliëlaan. Het is een van de projecten waarvoor Eindhoven een aanvraag zal doen uit de woningbouwimpuls-gelden, een pot van één miljard van rijk.

Extra bouwen aan de groene rand van de stad(sregio) is voorlopig niet aan de orde, aldus Torunoglu. ,,We hebben voldoende plek in de bestaande stad. Daarom willen we geen groen opofferen voor woningbouw. Maar bouwen in de stad duurt wel langer, ook al proberen we dat te versnellen.”

Onder meer omdat bouwen in de stad ingewikkeld is en extra tijd kost. Dat bleek ook uit de drie bouwplannen die deze week door de gemeenteraad werden vastgesteld: Deken Van Somerenstraat (242 woningen), Heilige Geeststraat (54) en zelfbouwproject CPO Philipsdorp (13). Bij de twee kleinere projecten zijn het de buren die hun belangen geschaad zien door de nieuwbouw: parkeerdruk, schaduwwerking, verlies aan privacy, dat soort zaken. In Philipsdorp wil Torunoglu zelfs nog proberen of zijn persoonlijke inzet helpt om de partijen dichter bij elkaar te brengen.

De wethouder realiseert zich dat de belangen van zittende bewoners en het algemeen belang om zoveel mogelijk te bouwen om de woningnood op te lossen, steeds vaker zullen botsen. ,,Dat is de grote opgave: hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken én recht doen aan alle belangen. En uiteindelijk is het dan aan de gemeenteraad om de belangenafweging te maken.”

Het project Deken Van Somerenstraat is volgens hem een ‘inspirerend en gaaf’ voorbeeld van hoe ontwikkelaar SDK Vastgoed van begin af aan de omwonenden erbij heeft betrokken. De bezwaren gingen dan ook vooral over het parkeren en de gevolgen voor de Edenstraat. Binnenkort presenteert Torunoglu een model waaruit blijkt welke impact meer bouwen heeft, op het verkeer, maar ook op de energievoorziening, riolering, waterbeheer, en dergelijke.

Artikel uit het ED van 18 juni 2020

‘Verkeersproblemen door bouw Deken van Somerenstraat’

Veel meer verkeersdrukte en flinke parkeerproblemen. Dat is waar diverse bewoners in onder meer de Schrijversbuurt, De Bergen en de Edenstraat bang voor zijn met de komst van bijna 250 woningen aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven.
Dinsdagavond uitten bewoners hun zorgen richting de gemeenteraad. “Er zijn nu 154 parkeerplekken. Die zijn bedoeld voor bewoners én bezoekers van de binnenstad die hier de auto willen neerzetten”, zegt een bewoner. “Met de komst van de woningen blijven er nog maar 45 parkeerplekken over. Dat is veel te weinig.”

Video van Studio040

Ook de verkeersdrukte is een punt van zorg. Vooral de bewoners aan de Edenstraat voorzien de nodige problemen. Aan de westkant van het centrum ontstaan veel meer files, denken ze. “Het wordt hier al steeds drukker. De verkeersveiligheid is in het geding. We hebben hier te maken met drie scholen. Leerlingen moeten oversteken. Dit bouwplan heeft enorme impact. Elke auto extra is er één teveel”, zegt Paul Veendrick, bewoner aan de Edenstraat.

Volgens burgemeester en wethouders is er geen reden tot zorg. Zo zouden er onder meer voldoende parkeerplekken beschikbaar blijven, schreef het stadsbestuur. Eerdere bezwaren van bewoners werden door het college afgewezen. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan voor het gebied.

Artikel van Studio040 van 27 mei 2020

Bewoners Heilige Geeststraat Eindhoven: ‘pertinent oneens met buurtbestuur’

Een groep bewoners van de Heilige Geeststraat in Eindhoven voelt zich niet vertegenwoordigd door buurtvereniging De Bergen. Zij zijn het pertinent oneens met het besluit om de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de 54 woningen in te trekken.

Dat bleek tijdens de digitale inspraakavond die de gemeenteraad dinsdagavond organiseerde. Het bestemmingsplan dateert al van 2016. Omdat er zoveel bezwaren waren tegen de bouw van woningen en winkels op het parkeerterrein tussen de Heilige Geeststraat en de Willemstraat, nam wethouder Yasin Torunoglu in 2018 het initiatief tot een mediationproces, een bemiddeling.

Ook dat was een langdurig en pittig proces dat anderhalf jaar duurde, zo verwoordde voorzitter Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen het. Uiteindelijk kwam er uit dat er 54 in plaats van 69 woningen gebouwd worden, tot een hoogte van 7 en geen 11 meter. Het binnenterrein wordt bovendien niet openbaar toegankelijk.

Hermans zei ook dat het na een overeenkomst over de wijzigingen ‘volstrekt logisch’ was dat het bestuur de bezwaren introk. ,,Bewoners hadden zich dat blijkbaar niet gerealiseerd en waren verrast”, aldus Hermans.

Volgens bewoners Peter van der Hagen en Lorna Goulden hebben de voorzitters van de vereniging en twee werkgroepen op eigen houtje de beslissing genomen om akkoord te gaan en de bezwaren in te trekken. ,,Daarover is geen overleg geweest met de werkgroep Leefbaar Bergen maar ook niet met het algemeen verenigingsbestuur waar ik in zit. Een meerderheid van zeven van de tien leden van de werkgroep is ook tegen het compromis dat bereikt is.”

En dus handhaven zij hun bezwaren omdat er te veel woningen op een te klein gebied komen te staan, die het uitzicht en de privacy van bewoners van de Heilige Geeststraat ernstig beperken, aldus Van der Hagen. ,,Het is niet toevallig dat de drie voorzitters geen van drieën niet in de straat wonen.”

Volgens Hermans heeft zij de voorzitters van de twaalf werkgroepen in de buurt, samen het algemeen bestuur, wel degelijk geraadpleegd. Zij zei dat voor de vereniging het algemeen belang van de buurt belangrijker is: bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan dat alleen kleinschalige woningbouw toestaat en de cultuurhistorische waarden beschermt, in stand blijft.

In een tweede sessie gaf de raad gelegenheid om in te spreken over het bestemmingsplan voor de 242 woningen die aan de Deken Van Somerenstraat moeten komen. In het plan Nieuw Bergen van SDK Vastgoed zijn nieuwbouw (met onder meer een woontoren van 60 meter op het parkeerterrein aan de Edenstraat) en transformatie van enkele bestaande gebouwen opgenomen.

De bezwaren komen vooral van omwonenden en bewoners van de Edenstraat. Die vinden dat er te weinig aandacht is voor het verkeer dat dit plan aantrekt. En dat op een Edenstraat die nu al levensgevaarlijk is, bijvoorbeeld als ‘s morgens kinderen naar basisschool De Trinoom aan de Don Boscostraat of naar het Van Maerlantlyceum moeten, zo verwoordde Hans Veendrick het. De buurt had als voorwaarde gesteld dat gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van onder meer de Edenstraat, maar de gemeente houdt dat af.

Volgens Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen gaat het om de hele Westtangent, dus niet alleen de Edenstraat, maar ook de Mauritsstraat en de Vonderweg. Buurtverenigingen vragen al langer om adequate oplossingen voor deze steeds drukkere weg. ,,Het college moet deze Westtangent hoge prioriteit geven. Maar daardoor mag het plan Nieuw Bergen geen vertraging oplopen. Dat is een voorbeeldplan voor hoe ontwikkelaars buurtbewoners al in een zeer vroeg stadium kunnen betrekken.”

Verbeelding_IV_De_Bergen

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 27 mei 2020

Bezwaren Edenstraat tegen bouw Deken Van Somerenstraat in Eindhoven afgewezen

EINDHOVEN – De bezwaren van buurtbewoners tegen de bouwplannen aan de Deken Van Somerenstraat zijn afgewezen door het college van B en W van Eindhoven. Het bestemmingsplan voor de 242 woningen kan nu vastgesteld worden.

De angst van vooral bewoners van de Edenstraat dat de nieuwbouw parkeerproblemen en grote verkeersdrukte met zich meebrengt, wordt door het gemeentebestuur tegengesproken. Er komen voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en alternatieven, zoals het parkeerterrein De Rungraaf aan de Hoogstraat, zijn er voor bezoekers. Extra verkeersonderzoek heeft dat nog eens uitgewezen, zegt het college van B en W in antwoord op 25 zienswijzen uit de buurt.

Voor de vier nieuwe gebouwen – waaronder een 60 meter hoge woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Edenstraat – en drie verbouwde bestaande panden in het plan Nieuw Bergen komt er een parkeerkelder met 162 plaatsen. Dat is genoeg volgens de berekeningen van de gemeente omdat er ook met deelauto’s gewerkt gaat worden. Bovendien gaat de becijfering ervan uit dat in de binnenstad meer bewoners de fiets en de bus pakken.

Omdat de huidige parkeerplaats verdwijnt, verwachten de buurtbewoners dat veel automobilisten in hun straten gaan parkeren. Maar volgens de gemeente gaan die juist alternatieven zoeken en blijven ze dan weg uit de buurt. De klacht dat er te hard gereden wordt op de Edenstraat, hoort niet in de bestemmingsplanprocedure thuis. Daarover vindt overleg plaats met de buurtvereniging en de school, aldus het college.

Omdat de Deken Van Somerenstraat zelf afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, wordt het ook rustiger. En voor de Edenstraat, waar negentien bezwaarmakers wonen, verwachten B en W waarschijnlijk zelfs helemaal niet meer auto’s. Volgens het verkeersonderzoek komen er per dag zo’n 150 vervoersbewegingen bij. Dat kan de Edenstraat wel hebben. Maar volgens het college leidt het verdwijnen van de parkeerplaats, de kantoren en het doorgaand verkeer er wellicht zelfs toe dat ook die 160 wegblijven.

Het parkeerterrein wordt nu nog gebruikt voor ouders die hun kinderen naar basisschool De Trinoom brengen, een Montessorischool met regionale functie. Als de parking bebouwd wordt, kunnen zij terecht op het Frederik van Eedenplein waar een afzetplek komt en op parkeerplaats De Rungraaf, met ingang aan de Hoogstraat. Een doorsteek via de nieuwbouw leidt hen dan naar de school. Hierover vindt nog overleg plaats, schrijven B en W. De school heeft eerder ook zijn zorgen uitgesproken over de situatie.

Vier bezwaarmakers die op de Grote Berg wonen, maken zich zorgen over verlies van privacy en zonuren door de nieuwbouw. Maar het college van B en W laat met een zononderzoek zien dat hoogstens een aantal woningen enkele uren minder zonlicht krijgen in de ochtend. Dat is acceptabel, aldus de antwoorden op de zienswijzen. Ook de afstand van veertien meter tussen nieuwbouw en de achterkant van de bestaande appartementen is voldoende in de binnenstad. Daar is nu eenmaal een hogere bouwdichtheid toegestaan.

In het voorstel aan de gemeenteraad – die binnenkort het bestemmingsplan moet vaststellen – wordt ook beargumenteerd waarom het college met dit plan afwijkt van de bestaande hoogbouwregels. Het gebied Deken Van Somerenstraat ligt in de oude beleidsregels in het laagbouwgebied. De toren van 60 meter kan toegestaan worden omdat B en W vooruitlopen op de nieuwe verdichtingsvisie die opgesteld wordt. Daarin is het plan opgenomen als een van de gebieden waar die hoogte wel wordt toegestaan.

Artikel uit het Eindhovensdagblad van 13 mei 2020

‘Hoogbouw Eindhoven mag zicht op Catharinakerk niet belemmeren’

Het centrum van Eindhovense binnenstad moet gevrijwaard blijven van hoogbouw, al was het maar om de ‘historische binnenstad’ én het zicht op bijvoorbeeld de Catharinakerk en Mariënhage te behouden. Dat vindt erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting.

En wat er in de stad komt zou hoogstens ruim 105 meter hoog moeten worden, vaak liever nog lager. Plannen om bijvoorbeeld drie woontorens te bouwen aan het Stadhuisplein doen afbreuk aan de historische structuur en bebouwing en reduceren het Stadhuis tot een ‘Madurodamhuisje’.

De Van Abbestichting reageert met een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W op de verdichtingsvisie die het college momenteel opstelt. De eerste versie sprak van ‘focusgebieden’ als Stadhuisplein, VDMA/Hotel Pullman Cocagne Eindhoven, Kop van Eindhovensch kanaal, V&D en HEMA aan de Rechtestraat en Stationsplein. Daar was bebouwing tot 160 meter mogelijk. Inmiddels hebben B en W besloten de visie nog eens te bespreken met allerlei partijen. De definitieve versie wordt voor de zomer verwacht.

De erfgoedwaakhond wil éérst de discussie voeren over de bestaande historische binnenstad. Die wordt nog te vaak genegeerd, bijvoorbeeld door Winy Maas, supervisor over bouwplannen in het centrum, schrijft de Van Abbestichting. Alle straten in de binnenstad zouden eigenlijk het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’ moeten krijgen, zodat ze beter beschermd worden. Ook dient er handhavend opgetreden te worden tegen het zonder vergunning verbouwen van gevels en panden.

De bestaande tegenstelling tussen de lage binnenstad en de hogere nieuwbouw uit de afgelopen eeuw, zoals de Philipsfabrieken en de Admirant bij de Emmasingel en de Vestedatoren en de Lage Landen aan de Vestdijk is een gegeven. Dat contrast moet blijven bestaan. Dus niet hoger dan 12,5 meter bouwen in de binnenstad, met hoogstens enkele uitzonderingen.

Alleen voor vergroening van de binnenstad en betaalbaar bouwen wil de Van Abbestichting een uitzondering maken; dan kan er hier en daar hoger gebouwd worden. ‘Mits die afweging via een transparante en voor publiek debat geschikte wijze wordt gemaakt’, aldus de stichting.

Ook verzet de organisatie zich tegen de ‘iconische gebouwen’ die bijvoorbeeld Maas propageert. Daardoor raakt het erfgoed ondergesneeuwd en dus pleit de Van Abbestichting voor ‘ingetogen, zorgvuldig in zijn omgeving passende architectuur’.

De gemeente Eindhoven houdt woensdag 19 februari (uitverkocht) en woensdag 18 maart avonden over het gebied rond de Fellenoord met als thema ‘Van skyline naar eyeline’. Aanvang 20.00 uur in het CKE aan de Pastoor Petersstraat. Aanmelden: eventbrite.nl.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad dd 18 februari 2020

Mogelijk tijdelijk bedrijven in Stadskantoor Eindhoven

Het Stadskantoor van de gemeente Eindhoven komt voor 1 april leeg. Het wordt dan mogelijk tijdelijk verhuurd aan kleine startende bedrijven, een concept à la Strijp-S. De vraag is of sloop en herontwikkeling nog lang genoeg op zich laten wachten om dat lonend te maken.

Want eerst moet de discussie over de verdichting van de binnenstad, vooral over hoogbouw, beslecht zijn. De gemeente Eindhoven heeft de conceptvisie daarvoor even in de ijskast gezet. Eerst gaat wethouder Yasin Torunoglu in gesprek met allerlei partijen. Toon de Koning, directielid van beoogd nieuwe eigenaar Certitudo Capital van het Stadskantoor, zegt dat zijn bedrijf die tijd neemt om ook met de omwonenden in gesprek te gaan.

Certitudo maakt een plan om het Stadskantoor aan het Stadhuisplein te slopen en te vervangen door een 160 meter hoge woontoren, een ontwerp van architectenbureau MVRDV van Winy Maas. Dat plan riep ook weerstand op, onder meer van de bewoners van de appartementencomplexen aan de Paradijslaan. Tegelijkertijd verscheen de hoogbouwvisie die eveneens zeer gemengde reacties opriep.

De Koning benadrukt dat het plan niet ‘in de ijskast’ is gezet. ,,Maar we willen wel de buurt een grotere rol geven bij de uitwerking van het plan. Daar wonen toch veel mensen al heel lang met veel plezier. Mensen ook die veel voor de stad hebben betekend. Die willen we frequent bij het proces betrekken. En we willen daar ook meer tijd voor nemen. Dat loopt dan gelijk op met de discussie over de hoogbouw in de stad, die de vragen hoe hoog, waar en wat moet beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat daar goed over doorgesproken wordt. Het kan niet zo zijn dat je zomaar overal ‘frietjes’ neerplant. We moeten samen een goede visie maken, zodat het niet aan de individuele marktpartij is om te bepalen wat prioriteit heeft en hoeveel er gebouwd wordt”, aldus de ontwikkelaar die onder meer op Strijp-S zijn sporen heeft verdiend.

Afhankelijk van hoe lang de discussie gaat duren, kan het Stadskantoor mogelijk ook tijdelijk verhuurd worden. ,,Maar een gebouw van 12.000 vierkante meter gaan we niet voor een jaartje ombouwen en verhuren. Wij doen daar ook een marktonderzoek naar. Maar we willen in ieder geval voorkomen dat het een no go area wordt. Want een leegstaand gebouw trekt zeker problemen aan, daar kun je op wachten”, aldus De Koning.

De gemeente Eindhoven meldt dat ze het Stadskantoor in fasen gaat ontruimen. Half februari gaan eerst het college van B en W en de gemeenteraad terug naar de kantoren en vergaderruimtes in het gerenoveerde Stadhuis. Begin maart wordt de fietsenstalling onder het gebouw in gebruik genomen. Half maart volgt dan het zogenaamde Inwonersplein met de balies voor bewonersdiensten. Zodat het kantoorpand net voor 1 april officieel overgedragen kan worden aan de nieuwe eigenaar.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad dd 29 januari 2020

Bestemmingsplan ter inzage

Het plan ligt ter inzage tot en met 15 januari 2020

Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Middels deze link is alles in te zien.