Bewoners Heilige Geeststraat Eindhoven: ‘pertinent oneens met buurtbestuur’

Een groep bewoners van de Heilige Geeststraat in Eindhoven voelt zich niet vertegenwoordigd door buurtvereniging De Bergen. Zij zijn het pertinent oneens met het besluit om de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de 54 woningen in te trekken.

Dat bleek tijdens de digitale inspraakavond die de gemeenteraad dinsdagavond organiseerde. Het bestemmingsplan dateert al van 2016. Omdat er zoveel bezwaren waren tegen de bouw van woningen en winkels op het parkeerterrein tussen de Heilige Geeststraat en de Willemstraat, nam wethouder Yasin Torunoglu in 2018 het initiatief tot een mediationproces, een bemiddeling.

Ook dat was een langdurig en pittig proces dat anderhalf jaar duurde, zo verwoordde voorzitter Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen het. Uiteindelijk kwam er uit dat er 54 in plaats van 69 woningen gebouwd worden, tot een hoogte van 7 en geen 11 meter. Het binnenterrein wordt bovendien niet openbaar toegankelijk.

Hermans zei ook dat het na een overeenkomst over de wijzigingen ‘volstrekt logisch’ was dat het bestuur de bezwaren introk. ,,Bewoners hadden zich dat blijkbaar niet gerealiseerd en waren verrast”, aldus Hermans.

Volgens bewoners Peter van der Hagen en Lorna Goulden hebben de voorzitters van de vereniging en twee werkgroepen op eigen houtje de beslissing genomen om akkoord te gaan en de bezwaren in te trekken. ,,Daarover is geen overleg geweest met de werkgroep Leefbaar Bergen maar ook niet met het algemeen verenigingsbestuur waar ik in zit. Een meerderheid van zeven van de tien leden van de werkgroep is ook tegen het compromis dat bereikt is.”

En dus handhaven zij hun bezwaren omdat er te veel woningen op een te klein gebied komen te staan, die het uitzicht en de privacy van bewoners van de Heilige Geeststraat ernstig beperken, aldus Van der Hagen. ,,Het is niet toevallig dat de drie voorzitters geen van drieën niet in de straat wonen.”

Volgens Hermans heeft zij de voorzitters van de twaalf werkgroepen in de buurt, samen het algemeen bestuur, wel degelijk geraadpleegd. Zij zei dat voor de vereniging het algemeen belang van de buurt belangrijker is: bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan dat alleen kleinschalige woningbouw toestaat en de cultuurhistorische waarden beschermt, in stand blijft.

In een tweede sessie gaf de raad gelegenheid om in te spreken over het bestemmingsplan voor de 242 woningen die aan de Deken Van Somerenstraat moeten komen. In het plan Nieuw Bergen van SDK Vastgoed zijn nieuwbouw (met onder meer een woontoren van 60 meter op het parkeerterrein aan de Edenstraat) en transformatie van enkele bestaande gebouwen opgenomen.

De bezwaren komen vooral van omwonenden en bewoners van de Edenstraat. Die vinden dat er te weinig aandacht is voor het verkeer dat dit plan aantrekt. En dat op een Edenstraat die nu al levensgevaarlijk is, bijvoorbeeld als ‘s morgens kinderen naar basisschool De Trinoom aan de Don Boscostraat of naar het Van Maerlantlyceum moeten, zo verwoordde Hans Veendrick het. De buurt had als voorwaarde gesteld dat gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van onder meer de Edenstraat, maar de gemeente houdt dat af.

Volgens Marlous Hermans van de Bewonersvereniging De Bergen gaat het om de hele Westtangent, dus niet alleen de Edenstraat, maar ook de Mauritsstraat en de Vonderweg. Buurtverenigingen vragen al langer om adequate oplossingen voor deze steeds drukkere weg. ,,Het college moet deze Westtangent hoge prioriteit geven. Maar daardoor mag het plan Nieuw Bergen geen vertraging oplopen. Dat is een voorbeeldplan voor hoe ontwikkelaars buurtbewoners al in een zeer vroeg stadium kunnen betrekken.”

Verbeelding_IV_De_Bergen

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 27 mei 2020

Bezwaren Edenstraat tegen bouw Deken Van Somerenstraat in Eindhoven afgewezen

EINDHOVEN – De bezwaren van buurtbewoners tegen de bouwplannen aan de Deken Van Somerenstraat zijn afgewezen door het college van B en W van Eindhoven. Het bestemmingsplan voor de 242 woningen kan nu vastgesteld worden.

De angst van vooral bewoners van de Edenstraat dat de nieuwbouw parkeerproblemen en grote verkeersdrukte met zich meebrengt, wordt door het gemeentebestuur tegengesproken. Er komen voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en alternatieven, zoals het parkeerterrein De Rungraaf aan de Hoogstraat, zijn er voor bezoekers. Extra verkeersonderzoek heeft dat nog eens uitgewezen, zegt het college van B en W in antwoord op 25 zienswijzen uit de buurt.

Voor de vier nieuwe gebouwen – waaronder een 60 meter hoge woontoren op het parkeerterrein aan de Deken Van Somerenstraat/Edenstraat – en drie verbouwde bestaande panden in het plan Nieuw Bergen komt er een parkeerkelder met 162 plaatsen. Dat is genoeg volgens de berekeningen van de gemeente omdat er ook met deelauto’s gewerkt gaat worden. Bovendien gaat de becijfering ervan uit dat in de binnenstad meer bewoners de fiets en de bus pakken.

Omdat de huidige parkeerplaats verdwijnt, verwachten de buurtbewoners dat veel automobilisten in hun straten gaan parkeren. Maar volgens de gemeente gaan die juist alternatieven zoeken en blijven ze dan weg uit de buurt. De klacht dat er te hard gereden wordt op de Edenstraat, hoort niet in de bestemmingsplanprocedure thuis. Daarover vindt overleg plaats met de buurtvereniging en de school, aldus het college.

Omdat de Deken Van Somerenstraat zelf afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, wordt het ook rustiger. En voor de Edenstraat, waar negentien bezwaarmakers wonen, verwachten B en W waarschijnlijk zelfs helemaal niet meer auto’s. Volgens het verkeersonderzoek komen er per dag zo’n 150 vervoersbewegingen bij. Dat kan de Edenstraat wel hebben. Maar volgens het college leidt het verdwijnen van de parkeerplaats, de kantoren en het doorgaand verkeer er wellicht zelfs toe dat ook die 160 wegblijven.

Het parkeerterrein wordt nu nog gebruikt voor ouders die hun kinderen naar basisschool De Trinoom brengen, een Montessorischool met regionale functie. Als de parking bebouwd wordt, kunnen zij terecht op het Frederik van Eedenplein waar een afzetplek komt en op parkeerplaats De Rungraaf, met ingang aan de Hoogstraat. Een doorsteek via de nieuwbouw leidt hen dan naar de school. Hierover vindt nog overleg plaats, schrijven B en W. De school heeft eerder ook zijn zorgen uitgesproken over de situatie.

Vier bezwaarmakers die op de Grote Berg wonen, maken zich zorgen over verlies van privacy en zonuren door de nieuwbouw. Maar het college van B en W laat met een zononderzoek zien dat hoogstens een aantal woningen enkele uren minder zonlicht krijgen in de ochtend. Dat is acceptabel, aldus de antwoorden op de zienswijzen. Ook de afstand van veertien meter tussen nieuwbouw en de achterkant van de bestaande appartementen is voldoende in de binnenstad. Daar is nu eenmaal een hogere bouwdichtheid toegestaan.

In het voorstel aan de gemeenteraad – die binnenkort het bestemmingsplan moet vaststellen – wordt ook beargumenteerd waarom het college met dit plan afwijkt van de bestaande hoogbouwregels. Het gebied Deken Van Somerenstraat ligt in de oude beleidsregels in het laagbouwgebied. De toren van 60 meter kan toegestaan worden omdat B en W vooruitlopen op de nieuwe verdichtingsvisie die opgesteld wordt. Daarin is het plan opgenomen als een van de gebieden waar die hoogte wel wordt toegestaan.

Artikel uit het Eindhovensdagblad van 13 mei 2020

‘Hoogbouw Eindhoven mag zicht op Catharinakerk niet belemmeren’

Het centrum van Eindhovense binnenstad moet gevrijwaard blijven van hoogbouw, al was het maar om de ‘historische binnenstad’ én het zicht op bijvoorbeeld de Catharinakerk en Mariënhage te behouden. Dat vindt erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting.

En wat er in de stad komt zou hoogstens ruim 105 meter hoog moeten worden, vaak liever nog lager. Plannen om bijvoorbeeld drie woontorens te bouwen aan het Stadhuisplein doen afbreuk aan de historische structuur en bebouwing en reduceren het Stadhuis tot een ‘Madurodamhuisje’.

De Van Abbestichting reageert met een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W op de verdichtingsvisie die het college momenteel opstelt. De eerste versie sprak van ‘focusgebieden’ als Stadhuisplein, VDMA/Hotel Pullman Cocagne Eindhoven, Kop van Eindhovensch kanaal, V&D en HEMA aan de Rechtestraat en Stationsplein. Daar was bebouwing tot 160 meter mogelijk. Inmiddels hebben B en W besloten de visie nog eens te bespreken met allerlei partijen. De definitieve versie wordt voor de zomer verwacht.

De erfgoedwaakhond wil éérst de discussie voeren over de bestaande historische binnenstad. Die wordt nog te vaak genegeerd, bijvoorbeeld door Winy Maas, supervisor over bouwplannen in het centrum, schrijft de Van Abbestichting. Alle straten in de binnenstad zouden eigenlijk het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’ moeten krijgen, zodat ze beter beschermd worden. Ook dient er handhavend opgetreden te worden tegen het zonder vergunning verbouwen van gevels en panden.

De bestaande tegenstelling tussen de lage binnenstad en de hogere nieuwbouw uit de afgelopen eeuw, zoals de Philipsfabrieken en de Admirant bij de Emmasingel en de Vestedatoren en de Lage Landen aan de Vestdijk is een gegeven. Dat contrast moet blijven bestaan. Dus niet hoger dan 12,5 meter bouwen in de binnenstad, met hoogstens enkele uitzonderingen.

Alleen voor vergroening van de binnenstad en betaalbaar bouwen wil de Van Abbestichting een uitzondering maken; dan kan er hier en daar hoger gebouwd worden. ‘Mits die afweging via een transparante en voor publiek debat geschikte wijze wordt gemaakt’, aldus de stichting.

Ook verzet de organisatie zich tegen de ‘iconische gebouwen’ die bijvoorbeeld Maas propageert. Daardoor raakt het erfgoed ondergesneeuwd en dus pleit de Van Abbestichting voor ‘ingetogen, zorgvuldig in zijn omgeving passende architectuur’.

De gemeente Eindhoven houdt woensdag 19 februari (uitverkocht) en woensdag 18 maart avonden over het gebied rond de Fellenoord met als thema ‘Van skyline naar eyeline’. Aanvang 20.00 uur in het CKE aan de Pastoor Petersstraat. Aanmelden: eventbrite.nl.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad dd 18 februari 2020

Mogelijk tijdelijk bedrijven in Stadskantoor Eindhoven

Het Stadskantoor van de gemeente Eindhoven komt voor 1 april leeg. Het wordt dan mogelijk tijdelijk verhuurd aan kleine startende bedrijven, een concept à la Strijp-S. De vraag is of sloop en herontwikkeling nog lang genoeg op zich laten wachten om dat lonend te maken.

Want eerst moet de discussie over de verdichting van de binnenstad, vooral over hoogbouw, beslecht zijn. De gemeente Eindhoven heeft de conceptvisie daarvoor even in de ijskast gezet. Eerst gaat wethouder Yasin Torunoglu in gesprek met allerlei partijen. Toon de Koning, directielid van beoogd nieuwe eigenaar Certitudo Capital van het Stadskantoor, zegt dat zijn bedrijf die tijd neemt om ook met de omwonenden in gesprek te gaan.

Certitudo maakt een plan om het Stadskantoor aan het Stadhuisplein te slopen en te vervangen door een 160 meter hoge woontoren, een ontwerp van architectenbureau MVRDV van Winy Maas. Dat plan riep ook weerstand op, onder meer van de bewoners van de appartementencomplexen aan de Paradijslaan. Tegelijkertijd verscheen de hoogbouwvisie die eveneens zeer gemengde reacties opriep.

De Koning benadrukt dat het plan niet ‘in de ijskast’ is gezet. ,,Maar we willen wel de buurt een grotere rol geven bij de uitwerking van het plan. Daar wonen toch veel mensen al heel lang met veel plezier. Mensen ook die veel voor de stad hebben betekend. Die willen we frequent bij het proces betrekken. En we willen daar ook meer tijd voor nemen. Dat loopt dan gelijk op met de discussie over de hoogbouw in de stad, die de vragen hoe hoog, waar en wat moet beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat daar goed over doorgesproken wordt. Het kan niet zo zijn dat je zomaar overal ‘frietjes’ neerplant. We moeten samen een goede visie maken, zodat het niet aan de individuele marktpartij is om te bepalen wat prioriteit heeft en hoeveel er gebouwd wordt”, aldus de ontwikkelaar die onder meer op Strijp-S zijn sporen heeft verdiend.

Afhankelijk van hoe lang de discussie gaat duren, kan het Stadskantoor mogelijk ook tijdelijk verhuurd worden. ,,Maar een gebouw van 12.000 vierkante meter gaan we niet voor een jaartje ombouwen en verhuren. Wij doen daar ook een marktonderzoek naar. Maar we willen in ieder geval voorkomen dat het een no go area wordt. Want een leegstaand gebouw trekt zeker problemen aan, daar kun je op wachten”, aldus De Koning.

De gemeente Eindhoven meldt dat ze het Stadskantoor in fasen gaat ontruimen. Half februari gaan eerst het college van B en W en de gemeenteraad terug naar de kantoren en vergaderruimtes in het gerenoveerde Stadhuis. Begin maart wordt de fietsenstalling onder het gebouw in gebruik genomen. Half maart volgt dan het zogenaamde Inwonersplein met de balies voor bewonersdiensten. Zodat het kantoorpand net voor 1 april officieel overgedragen kan worden aan de nieuwe eigenaar.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad dd 29 januari 2020

Bestemmingsplan ter inzage

Het plan ligt ter inzage tot en met 15 januari 2020

Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Middels deze link is alles in te zien.

Volgende stap voor Deken van Somerenstraat

Bijna tweeënhalf jaar werd er in alle stilte gewerkt aan het plan Deken van Somerenstraat. Nu wordt weer een belangrijke stap gezet: het bestemmingsplan voor het nieuwe stuk binnenstad van Eindhoven ligt ter inzage.

Veel is er niet veranderd; SDK Vastgoed wil nog steeds zo’n 242 appartementen bouwen, zowel in de sociale en middeldure huur als in de koopsector. Verdeeld over vier nieuwe gebouwen waaronder een toren van 60 meter hoog aan de Edenstraat, op het bestaande parkeerterrein. Drie bestaande gebouwen worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe functie. Het plan ligt ter inzage tot en met 15 januari. Daarna worden bezwaren beantwoord en wordt het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Zodat de bouwvergunning aangevraagd kan worden.

SDK Vastgoed won in 2017 de tender voor het gebied met dit plan Nieuw Bergen. Daarna is met een regiegroep van buurtbewoners en betrokken partijen gewerkt aan de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Op het huidige parkeerterrein komen de woontoren en een kleiner woongebouw te staan. De monumentale panden die bewaard blijven zijn het gebouw met de ambulancepost (woningen en een restaurant), het oude deel van de voormalige sociale dienst en het oude politiebureau op de hoek Grote Berg (woningen, flexibele kantoorstudio’s en kleinschalige winkel- en buurtfuncties). Ook de brandweerkazerne die buiten het plan valt, blijft staan. Op het binnenterrein en aan de Deken van Somerenstraat komen twee nieuwe woongebouwen waar ook plaats is voor winkeltjes, horecazaakjes en flexwerkplekken.
Deelauto’s

Onder de grond moeten in totaal 169 parkeerplaatsen komen, gebaseerd op het aantal woningen en andere gebruikers. Op dat aantal zijn 75 plaatsen in mindering gebracht vanwege dubbelgebruik, bijvoorbeeld voor de dag en nacht, en het stallen van vijf deelauto’s in de parkeerkelder.

De openbare parkeerplaats die verdwijnt hoeft niet gecompenseerd te worden, omdat er volgens de gemeente voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn op loopafstand. Ook heeft het plan geen grote impact op het verkeer in de buurt, staat in het bestemmingsplan te lezen, omdat de Deken van Somerenstraat straks alleen nog is bedoeld voor verkeer dat in de parkeergarage moet zijn. Doorgaand verkeer naar de Grote Berg wordt onmogelijk. Alles bij elkaar is de impact op de verkeersafwikkeling dan ook minimaal, schrijft de gemeente in het bestemmingsplan.

Directeur Jan Heesakkers van de naastgelegen Montessori-basisschool Trinoom was lid van de regiegroep. Hij toont zich zeer tevreden met het plan.
Ouders

Maar zorgen zijn er wel over de gevolgen voor onder meer de schoolkinderen en hun ouders. Dat is nog onderwerp van gesprek met de gemeente. ,,Onze ouders zijn altijd welkom in de klas, dat is onderdeel van het onderwijs. Maar dan moeten ze wel ergens terechtkunnen als de parkeerplaats verdwijnt. Nu denken we aan het Frederik van Eedenplein en parkeerplaats De Rungraaf. En verder praten we nog over de drukte op de onveilige Edenstraat. Nee, er is nog genoeg te bespreken”, aldus Heesakkers.

Bericht uit het Eindhovens Dagblad van 14 december 2019

Eindhoven stelt visie over woontorens uit: kritiek op leefbaarheid stad

De hoogbouwvisie voor de binnenstad van Eindhoven komt pas halverwege volgend jaar in de gemeenteraad. Eerst wil het college nog ‘aanvullende gesprekken voeren met partners in de stad’.

Ook de stedenbouwkundige visie voor het Stadhuisplein komt later aan de orde. Daarover gaan B en W vooral in gesprek met omwonenden. Het Eindhovense college van B en W reageert daarmee op de reacties die de verdichtingsvisie en de Stadhuispleinvisie opriepen, onder meer tijdens een ‘stadsgesprek’ en op de opiniepagina van deze krant.

Het bouwen van veel woontorens, vooral in de traditioneel lage binnenstad, stuitte daarbij op kritiek, bijvoorbeeld op de leefbaarheid van zo’n hoogbouwstad. Ook het ontbreken van studies naar alternatieven, zoals middelhoogbouw op andere locaties in de stad, was een punt van kritiek. Te meer ook omdat uit woningmarktonderzoek is gebleken dat veel woningzoekenden liever buiten de binnenstad wonen.

Het gemeentebestuur gaat nu dus opnieuw in gesprek, waarna de visie wellicht aangescherpt wordt. Halverwege komend jaar neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit, laat een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu weten.

In de hoogbouw- of verdichtingsvisie is bekeken hoe Eindhoven meer woningen zou kunnen bouwen, vooral in de binnenstad. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar Internationale KnoopXL (rond Fellenoord en station), District E (Stationsplein) en het Stadhuisplein, drie XXL-locaties waar torens tot 160 meter mogelijk zijn. Op andere aandachtslocaties zijn XL-torens tot 105 meter toegestaan, zoals aan de binnenring, op de V&D-locatie aan de Rechtestraat, de Heuvel, de kop van het Eindhovensch Kanaal, hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat en de binnenterreinen in de binnenstad.
Wind en schaduw

Voor het Stadhuisplein heeft supervisor Winy Maas al een stedenbouwkundige visie opgesteld, omdat daar drie ontwikkelaars plannen maken. Die is nog niet gepubliceerd, maar wel toegelicht aan de omwonenden. Daarin zijn torens van 130, 140 en 160 meter met groene plantsoenen, daken en gevels ingetekend. Ook hier was de kritiek van omwonenden niet mals, en niet aan dovemansoren gericht. De gebiedsvisie Stadhuisplein wordt nu eerst uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld de concrete gevolgen en effecten (zoals windhinder, schaduwwerking, parkeeroplossingen) beter in beeld worden gebracht. Daarbij moet ‘extra aandacht’ zijn voor de inbreng van de inwoners. De gemeenteraad stelt het Stadhuispleinplan pas vast nádat de verdichtingsvisie is behandeld. Dat was ook een eis van omwonenden.

Artikel uit het Eindhovens Dagblad van 13 december 2019

Ontwerpbestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat)

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 5 december 2019 het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders van Eindhoven bekend dat zij op 26 november 2019 hebben besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het realiseren van 242 woningen en 1.850 m² commerciële voorzieningen voor de locatie aan de Deken van Somerenstraat (het plangebied zoals hierboven omschreven). Zij zijn van mening dat uit de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is dan ook niet noodzakelijk.

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Inwonersplein (Stadskantoor), Stadhuisplein 10, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0201

De bronbestanden kunt u vinden via: https://www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772. 80333-/NL.IMRO.0772.80333-0201/

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de gemeentelijke website via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar:

De gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen dan dient u vóór 8 januari 2020 een afspraak te maken met I. Verbunt, telefoonnummer (040)238 26 70.

Eindhoven 4 december 2019

Bericht in de Staatscourant van 4 december 2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66876.html

Geen 100 procent garantie meer op parkeerplaats bij woning in binnenstad Eindhoven

Niet iedere bewoner van de binnenstad van Eindhoven kan straks nog beschikken over een eigen parkeerplaats voor de auto. Dat is onmogelijk gezien de grootschalige bouwplannen, maar het is ook niet nodig, want veel nieuwkomers kiezen voor een andere vorm van mobiliteit.

En als er al een plek voor de auto is, dan ligt die wellicht enkele honderden meters ver weg van de woning en is ie ook niet gratis. Dat blijkt uit de nieuwe Parkeernormen 2019 van de gemeente Eindhoven. Ontwikkelaars die willen bouwen binnen de rondweg krijgen van de gemeente voortaan de opdracht mee om zo min mogelijk parkeerplaatsen aan te leggen. Dat bespaart ruimte voor bijvoorbeeld vergroening van de stad én trekt minder verkeer aan. ,,Want als we voor iedere bewoner in de binnenstad een eigen parkeerplaats en een auto willen, dan loopt alles vast. Dat kunnen we niet meer voor 100 procent garanderen.”

Dat zeggen de wethouder Yasin Torunoglu (bouwen en wonen, PvdA) en Monique List (verkeer, VVD) in een toelichting op de nieuwe verlaagde parkeernormen voor nieuwbouwprojecten. ,,Als we dat niet doen, wordt verdichting van de binnenstad onmogelijk. Dan dan jagen we de projectontwikkelaar onnodig op kosten, want dan moet die misschien wel drie verdiepingen de grond in. Ook kost parkeren vaak te veel ruimte die we voor vergroening kunnen gebruiken. Dan komt de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische groei in het geding”, aldus Torunoglu.

Collega List benadrukt dat de ervaring bij projecten als Philips Lighting en Hartje Eindhoven leert dat een groot deel van de aangelegde parkeerplaatsen leeg blijft. ,,Omdat bewoners lang niet allemaal meer een auto hebben maar voor andere oplossingen kiezen.” En de bezoekers dan? Volgens List blijft parkeren in de binnenstad mogelijk, maar Torunoglu voegt wel toe dat ‘je in daar de trein en de bus voor de deur hebt’. Bezoekers en bewoners van nieuwbouwplannen krijgen voortaan geen vergunning meer in betaald parkeren-zones en dus zullen ze vaker betaald moeten parkeren.

Vermindering van het aantal parkeerplaatsen wordt bereikt door bij de berekening van het aantal benodigde plekken voor een project de landelijk gehanteerde minimum norm per woning te gebruiken. Daarop wordt bovendien korting gegeven, bijvoorbeeld als het plan binnen 800 meter van het station ligt (50 procent aftrek) of 400 meter van een HOV-lijn (25 procent minder parkeerplaatsen). Wie een deelauto plaatst voor de bewoners mag nog eens zo’n tien plaatsen schrappen. Ook andere alternatieven kunnen tot korting leiden. Dat moet wel bewezen worden in een mobiliteitsplan voor het project. Maatwerk – bijvoorbeeld voor grotere woningen binnen de Ring – blijft wel mogelijk.

Bovendien kan een deel van de nodige parkeerplaatsen in een gehuurde garage bij de buren gerealiseerd worden. Daarnaast mogen ook maximaal tien openbare parkeerplaatsen meegeteld worden. Maar alleen als uit een onafhankelijk parkeeronderzoek blijkt dat daarmee de druk op de buurt niet te groot wordt.

Als er dan nog onvoldoende parkeerplaatsen zijn, dan moet de rest op eigen terrein aangelegd worden. Nieuw is dat ontwikkelaars daar ook nog een deel van mogen afkopen. Bijvoorbeeld à 1000 euro in de binnenstad en 2500 euro binnen de Ring, te storten in een nieuw Mobiliteitsfonds. ,,Uit dat fonds kan de gemeente bijvoorbeeld smart hubs aanleggen, kleine parkeerplaatsen waar je kunt overstappen op de bus, een e-bike of een deelstep als die wordt toegelaten. Of de parkeerplaats van WoensXL ombouwen tot Park & Ride”, zegt wethouder List.

Artikel uit het ED van 8 november 2019