Verkeershinder

Het buurtcomité vindt de wijze waarop de aandacht voor mogelijke verkeershinder is beschreven te beperkt :

Tevens heeft het buurtcomité twee adviezen aan de gemeente voor de fase van planontwikkeling:

geef veel aandacht aan verkeer en parkeren, aangezien deze factoren veel impact hebben op het plangebied;

Het voorstel is om een explicietere tekst op te nemen:

Naast het advies op de plannen willen we graag de nadrukkelijk aandacht vragen voor het volgende:

Het Buurtcomité was duidelijk eensgezind over de bezorgdheid van de potentiele impact van alle plannen op de bestaande verkeerssituatie aan de Edenstraat. Door de keuze van de gemeente om de binnenring verkeersluwer te maken daar aanpassing Vestdijk, Wal/Bilderdijklaan is de drukte nu al merkbaar op de Edenstraat/Westangenent van forensenverkeer die niet over de ring maar langs de westkant door de stad bewegen. Gezien de aanstaand oplevering van het TDE gebouw (ca 150 appartementen, 300 pers) en later dus ook het plangebied Deken van Somerstraat (ca 250 app/woningen, 500 personen) spreken wij onze nadrukkelijke zorg uit dat wij met veel zekerheid kunnen stellen de verkeersdrukte/geluidshinder/toename fijnstof/onveiligheid voor leerlingen Trinoom en parkeerdrukte zal toenemen op de Edenstraat en in de omliggende buurten: De Bergen, Hof van Eden en de Schrijversbuurt. Als buurtcomité verwachten wij dat de gemeente en haar college haar verantwoordelijkheid neemt door naast haar visie “Eindhoven op weg” ook een duidelijk verkeersplan opstelt hoe zij onze zorgen denken weg te nemen en waarop de gekozen partij voor het gebiedsplan haar mobilteitsagenda kan gaan afstemmen wat nu ontbreekt. Gezien de huidige drukte in de morgen op de aangewezen kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat kun je nu al vaststellen dat als de toekomstige bewoners van het plan dit als uitgaande straat gaan gebruiken, de ouders de leerlingen willen wegbrengen naar de Trinoom en voornamelijk forensen blijven kiezen voor de Edenstraat als doorgang een verkeersinfarct onvermijdelijk is.

Graag ontvangt het buurtcomité een reactie hoe de gemeente met deze bezorgdheid van de omwonenden wil omgaan en welke tijdspannen hieraan kan worden verbonden.

Vergadering 12 juni 2017

Vanavond is de eerste vergadering gehouden waarbij als eerste de 3 partijen een kwartier de tijd hadden om de plannen toe te lichten en waarna het buurt-comité in gesprek ging over de plannen.

In de vorige bijeenkomst werden de volgende punten als criteria vastgesteld:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met overige functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
  • Ruimetelijke kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Globaal zijn de plannen als volgt in absolute cijfers:

Stuyvesant (Bergen Binnen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 29.400
aantal woningen – 225
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 4.500
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 6.070
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 5.780

Heijmans (Oosters icoon)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 22.500
aantal woningen – 175
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 3.700
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 3.410
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 8.000

SDK (Nieuw Bergen)
bouwvolume bovengronds (m2 bvo) – 28.700
aantal woningen – 242
aantal m2 (bvo) niet-woonfuncties – 1.900
bebouwbare oppervlakte (m2 terrein) – 5.080
in te richten (semi-) openbaar (m2) – 6.770

Uit bovenstaande plannen kwam in deze eerste vergadering de volgende volgorde als eerste keuze, 19 juni 2017 volgt de 2e vergadering met een advies aan de gemeenteraad.

1. SDK
2. Stuyvesant
3. Heijmans

In de onderstaande afbeelding ziet u de plus en min punten zoals deze zijn genoemd door het buurt-comité

De plannen (Fase 2)

Deze week hebben Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en consortium Stuijvesant hun integrale voorstellen voor het plangebied plus een openbare versie bij de gemeente ingediend. De openbare versie is een royale samenvatting (26-28 pagina’s) en bevat geen zakelijke informatie over de verkoop, maar wel zaken als vorm, volume, architectuur, functies en proces.

Hieronder vindt u de links naar de 3 over gebleven plannen:

170531 DvSomerenstr voorstel SDK Vastgoed

170531 DvSomerenstr voorstel Heijmans vastgoed

170530 DvSomerenstr voorstel Stuijvesant cs

De voormalige Sociale Dienst in Eindhoven moet uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot

Klaarblijkelijk gaat de gemeente Eindhoven er al van uit dat er voor de zomer 2019 niets met de panden gaat gebeuren, gezien dit artikel in het Eindhovens Dagblad van 20 mei 2017. Ook heel typisch dat er op de bijeenkomst van 15 mei 2017 van het buurtcomité, notabene in hetzelfde gebouw, niets over verteld is. In vorige vergaderingen is het buurtcomité voorgehouden dat in de loop van 2018 begonnen zou worden met de herontwikkeling cq sloop van de panden.

Van plek waar je liever niet gezien werd tot place to be. Met concerten, exposities en minifestivals moet de voormalige Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot.

Het bier staat koud, verder is er nog veel werk. Toch zwaait klokslag twee uur de deur van de Sociale Dienst voor het eerst open. Op het programma o.a. bandjes in de binnentuin en zaal, techno van Albert van Abbe in de geluidsdichte kelder en friet van Piet. Piet Bergman is een van de drijvende krachten, samen met Erik Slijpen, Joris van Agtmaal, Tom Debets en Sjefke de Kok. Een clubje creatievelingen die elkaar moeten aanvullen en versterken. Bekenden uit het culturele veld en nachtleven, waarin ze allen op eigen wijze actief zijn. Van illegale feestjes van Groener Gras tot Kelderman en van Noort op het NRE-terrein, waar ze elkaar vaak troffen. Iedereen had er een werkplek, tot de herontwikkeling van het terrein aan de Nachtegaallaan, daar een eind aan maakte. “We wilden afsluiten met een groot feest. Dat leidde tot nog eentje, en toen nog een.” En nu duurt dat feest nog zeker twee jaar. Tot de zomer van 2019 huren ze het gebouw in de Bergen in bruikleen via Stichting Ruimte, dat leegstaande panden en atelierruimte verhuurt aan kunstenaars.

Geen techno, wel technologie
Slijpen: “Het wordt een creatieve vrijplaats.” Een laagdrempelige plek waar mensen samenkomen voor de activiteiten en sfeer.” Volgens de mannen ontbreekt zo’n plek. “Het nachtleven mist diversiteit en moet bruisender.” Bergman: “De noodzaak is enorm, de situatie nijpend. De binnenstad staat vol hippe informatiepalen, maar voor cultuur is geen potje.” En het zelf doen, via de DIY-methode die de stad in de jaren ‘90 zo interessant maakte, wordt steeds lastiger. Het probleem in een notendop: Te weinig plek, teveel regels. De Kok: “Vroeger kraakte je een pand en begon.” Nu wacht een waslijst aan regels en vergunningen. “Dat kost zo’n bak geld dat je wel commercieel moet denken”

Hoge gunfactor
Dankzij hun lange adem en Stichting Ruimte, die zijn nek uitstak, zitten ze nu op een plek waar het meer op hun manier kan. Al ontkomen ze niet aan compromissen.Zo stopt het feest morgen om 2.00.” Wat er allemaal precies gaat gebeuren, weten ze zelf nog niet eens. Wat ze wel al weten: Ieder weekend wordt het bal. Muziek, theater, expo. Vaak samen met organisaties die elders geen plek vinden. Want dat maakt de stad, zeggen ze. Van Agtmaal: “Iedereen gunt en helpt elkaar. Die mentaliteit maakt dat we hier niet weg willen.”

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 20 mei 2017
http://www.ed.nl/eindhoven/de-voormalige-sociale-dienst-in-eindhoven-moet-uitgroeien-tot-nieuwe-culturele-hotspot~ad308c6c/

Bijeenkomst buurtcomité 15 mei 2017

De datum van 29 mei 2017 waarover in dit schrijven wordt gesproken is op vrijdag 19 mei 2017 verschoven naar woensdag 31 mei 2017

Maandagavond hebben we gesproken over de criteria die het buurtcomité wil gaan hanteren bij het beoordelen van de drie voorstellen voor de Deken van Somerenstraat (verkooptraject). Op 29 mei ontvangt u digitaal de plannen van de drie marktpartijen. De personen die op onderstaande lijst ook een volledig adres hebben aangegeven (straat en huisnummer) ontvangen ook een papieren versie. U kunt mij per mail desgewenst nog aanvullende adresgegevens sturen.

Op 12 en 19 juni komt het buurtcomité bijeen voor de beoordeling van de plannen en het opstellen van het advies aan B&W.

U ontvangt hierbij:
· de presentatie van gisteravond (pdf);
· foto’s van de beschreven flipover.

Ik doe u hierbij, op basis van het besprokene, deze suggestie ter formulering van de vijf benoemde beoordelingscriteria:

1. Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
2. Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen.
3. Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
4. Sociale en fysieke veiligheid.
5. De mate waarin het plan, door zijn impact op de omgeving, respect toont en een meerwaarde heeft voor omringende bestaande functies.

Laten we hier op 12/19 juni kort op terugkomen; de criteria zullen immers in het schriftelijke advies aan B&W moeten staan, in een door het buurtcomité vastgestelde formulering.
U zult dan ook moeten bepalen of u de plannen wilt scoren aan de hand van rapportcijfers, plussen/minnen of op andere wijze.
Tenzij u anders beslist neem ik aan dat alle vijf criteria even zwaar meetellen. Laten we dat ook nog even bespreken op 12 juni.

170515 flips criteria buurtcomite DvS
170515 ppt buurtcomite DvS criteria

Besluit 14 maart 2017 Deken van Somerenstraat

Ondanks ernstige bezwaren van de Van Abbestichting en de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven is er toch besloten om de eerste selectie van ingdiende plannen alleen te laten beoordelen door interne gemeente ambtenaren. Zonder enige externe visie of advies. Ondanks de belofte na het debakel van het TD gebouw én de bevestiging in het verkoopproceduredocument, gaat de gemeente wederom volledig haar eigen gang.
Kortom een select groepje gemeente-ambtenaren kan doen wat zij wil. Over transparantie gesproken!

A5_Brief_27_februari_2017_Henri_van_Abbestichting_inzake_Deken_van_Somerenstraat_c_a_
A6_Brief_26_februari_2017_Stg__Wederopbouw_Ontwikkeling_Deken_van_Somerenstraat_
Brief_college_inzake_brieven_HvA_Stichting_en_Stichting_wederopbouwerfgoed(1)

Bekendmaking Gemeente Eindhoven

Vanmiddag is bij de meesten van u een Wijkinfo bezorgd over de top-drie van marktpartijen die door de voorselectie heen zijn gekomen. Deze top-drie bestaat uit:

• Heijmans Vastgoed (met NL architects, Studio Maks, MTD landschapsarchitecten, Arup)
• SDK Vastgoed (met MVRDV, Iris advies, Bouwinvest)
• Stuijvesant wealth strategy, FAAM architects, Arom juridisch advies, Tom van Tuijn stedenbouw (consortium)

Voor de goede orde ontvangt u de Wijkinfo hierbij digitaal.

De raadscommissie heeft afgelopen dinsdag instemmend kennis genomen van de bevindingen van de selectiecommissie. Gisteren zijn alle partijen die een voorstel hadden ingediend op de hoogte gebracht en vandaag zijn de namen van de top-drie bekend gemaakt.

Er worden geen beelden of inhoudelijke gegevens over de voorlopige plannen naar buiten gebracht. Dat zal wel gebeuren nadat de partijen een verdiepingsslag hebben gemaakt, eind mei.

Tijdens onze kick-off bijeenkomst hebben we aangegeven dat we in juni twee bijeenkomsten zullen houden, zodat u gezamenlijk kennis kunt nemen van de plannen (die u ook individueel zult ontvangen, ter bestudering, voor wat betreft de inhoudelijke kant van de voorstellen) en een onderbouwd advies aan B&W kunt opstellen. We gaan binnenkort wat data aan u voorleggen om deze bijeenkomsten alvast in te plannen.

Het lijkt ons bij nader inzien verstandig om voorafgaand aan die twee bijeenkomsten één korte voorbereidende bijeenkomst met u te hebben, waarin u gezamenlijk kunt afstemmen wat voor zaken u belangrijk vindt bij het beoordelen van de plannen. Als u tijdens die bijeenkomst gezamenlijk een aantal ‘gunningscriteria’ formuleert, dan zal dit daarna helpen de discussie met elkaar te voeren, als het concreet over de drie voorstellen gaat.

We zullen om deze reden een extra bijeenkomst plannen in mei, voor het opstellen van die criteria.

170316 Wijkinfo stand van zaken DVS_DEF

Heijmans, SDK en consortium in race voor bouw Deken Van Somerenstraat Eindhoven

Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en een consortium van kleinere partijen zijn de 3 kanshebbers voor de ontwikkeling van het gebied Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Zij krijgen tot mei de tijd om hun plan uit te werken.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu van de gemeente Eindhoven donderdag bekendgemaakt. Zij zijn gekozen door een ambtelijke werkgroep uit de 17 ingediende plannen. De partijen moeten de gebouwen, parkeerplaats en terreinen aan de Deken Van Somerenstraat kopen en herontwikkelen.

Impuls voor centrumgebied
Het plan moet het centrumgebied een impuls geven, die past bij de ambities van de stad en profilering van De Bergen als dynamisch gebied, aldus Torunoglu. ,,Met het herontwikkelingstraject krijgt het gebied een opwaardering die het nodig heeft en verdient. Daarnaast krijgt het een hoogwaardige invulling waar iedereen trots op kan zijn. Ontwikkelaars Heijmans Vastgoed, SDK Vastgoed en het consortium Stuijvesant c.s. zijn de drie kandidaten met de beste voorstellen voor deze unieke opgave,” aldus Torunoglu.

Volgens de wethouder is in de drie voorstellen veel aandacht voor duurzaamheid, vergroening, samenspraak met de omgeving en verschillende doelgroepen. Heijmans Vastgoed zet in op een transformatie tot een woongebied met commerciële en publieksfuncties en een woontoren aan de Edenstraat. SDK Vastgoed (Stam en De Koning) richt zich met het voorstel ‘Nieuw Bergen’ op wonen met publieksfuncties en hoogbouw aan de Edenstraat. Het consortium Stuijvesant c.s. heeft met ‘Bergen Binnen’ een woongebied, gemengd met werk- en publieksfuncties en een middelhoge toren in het midden van het gebied op het oog.

Beoordeling
De drie kandidaat-kopers krijgen tot eind mei 2017 om uitgewerkte plannen in te leveren. Die worden in juni beoordeeld door de gemeente en ook de buurt brengt een advies uit via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers. De marktpartij die als beste naar voren komt, mag de betreffende gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college neemt halverwege dit jaar een besluit. De bouw kan dan vanaf 2018 of 2019 beginnen.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 16 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/heijmans-sdk-en-consortium-in-race-voor-bouw-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a643b5d6/

Drie kanshebbers voor bouw aan Deken Van Somerenstraat in Eindhoven donderdag bekend

En wederom gaat men volledig voorbij aan de burgerparticipatie!

De 3 projectontwikkelaars die door mogen naar de volgende ronde voor de bouw aan de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven worden donderdag bekendgemaakt. De gemeente gaat de namen en summiere samenvattingen van hun plannen publiceren.

Dat heeft een woordvoerder van het college van B en W woensdag bekendgemaakt. Dinsdagavond werd de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze van 3 kanshebbers uit de in totaal 17 ingediende projecten. Zij willen allen graag de opdracht om de gemeentelijke eigendommen aan de Deken Van Somerenstraat (deels) te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Een van de opdrachten is om er een percentage aan sociale woningbouw neer te zetten. Ook het parkeerterrein op de hoek Edenstraat/Deken Van Somerenstraat is in het project betrokken.

Bijgepraat
Het verzoek van de Henri van Abbestichting en de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven om inzicht te krijgen in alle plannen – of die zelfs openbaar te maken – is afgewezen. Wel worden ze donderdag bijgepraat. Volgens het college spelen de stichtingen een belangrijke rol als het gaat om gemeentelijke (bestemmings)plannen, maar gaat het hier om privaatrechtelijke procedures tussen de gemeente als eigenaar en projectontwikkelaars. In zo’n procedure verschaffen de indieners van plannen ook vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.

Daarbij is de indieners geheimhouding beloofd; de regels veranderen tijdens het spel, is niet netjes. B en W willen en kunnen daar ook niet van afwijken, zo schrijven ze aan de gemeenteraad. Ook omdat de procedure verstoord kan worden als informatie over plannen ongewenst openbaar wordt gemaakt. Wel wil het college ze per volgende geval bekijken of de procedure transparanter gemaakt kan worden.

Woensdag worden de ‘winnaars’ en de afvallers op de hoogte gebracht. Donderdag maakt de gemeente de 3 kanshebbers bekend. Die gaan vervolgens aan de slag om hun plannen uit te werken. In mei worden die dan gepubliceerd, als een comité van buurtbewoners er zich over buigt. Hun advies neemt het college mee bij de definitieve beoordeling.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 15 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/drie-kanshebbers-voor-bouw-aan-deken-van-somerenstraat-in-eindhoven-donderdag-bekend~acb93f40/

Bijeenkomst maandag 6 maart 2017

Afgelopen maandag is de eerste bijeenkomst geweest van buurtcomité aangaande de geplande nieuwbouw aan de Deken van Somerenstraat.

Na het TD-debakel werd er de toezegging gedaan dat een partij als de Van Abbestichting wel betrokken zou worden in toekomstige plannen. En wat blijkt? Bij het eerste de beste project heeft de gemeente wederom lak aan deze toezegging. Nog sterker na de bijeenkomst van afgelopen maandag werd de commissie voorgesteld voor de eerste selectie (van 17 naar3 plannen) en deze commissie bestaat enkel uit Eindhovense ambtenaren zonder ook maar een enkele inbreng van buitenaf! Schokkend! Op deze wijze is er geen enkele controle mogelijk. En de 17 plannen? Die blijven geheim. Burgerparticipatie? Transparantie? Ver te zoeken!

Gepoogd wordt om de gemeenteraad deze selectie van 3 voor te stellen in de week van 15 maart.
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het parkeerterrein van de Rungraaf en de Brandweerkazerne in de toekomst mogelijk ook deel gaat uit maken van de nieuwbouwplannen, enkele ingediende plannen zouden hier al rekening mee houden.