Energieneutraal bouwen meer centraal dankzij D66

Afgelopen voorjaar heeft D66 een motie ingediend om bij verkoop van gemeentelijke gronden en vastgoed het energieneutraal bouwen mee te nemen in de criteria. Bij de verkoop van panden aan de Deken van Somerenstraat is energieneutraal bouwen nu expliciet meegenomen.
De motie werd eerder dit jaar omarmd door het College. Hoe de motie uitgewerkt zou worden was echter nog afwachten. Bij de Deken van Somerenstraat is dit nu duidelijk geworden. Inschrijvers op deze panden kunnen punten verdienen: degene met de meeste punten wint de verkoop. In totaal kunnen 120 punten worden gehaald, 20 hiervan worden gegeven indien de ingeleverde plannen voldoen aan de BENG-normen (bijna-energieneutrale gebouwen). Daarmee is energieneutraliteit een significant
onderdeel van de criteria geworden.
“͞Het is goed om te zien dat energieneutraal bouwen door de gemeente nu actief gestimuleerd wordt͟”, aldus Thomas Reijnaerts, de indiener van de motie. ͞”Zeker omdat er een kans is op hoogbouw is het interessant om te zien hoe de ontwikkelaars dit in de praktijk gaan realiseren, want energieneutraal bouwen is nog steeds niet vanzelfsprekend͟. Komende zomer wordt bekend welk plan daadwerkelijk ontwikkeld zal worden.

Dit artikel is overgenomen van de website van de D66 Eindhoven https://eindhoven.d66.nl/2016/12/19/energieneutraal-bouwen-meer-centraal-dankzij-d66/

Skyline Eindhoven gebaat bij nieuwe staken

Drie woontorens geven de skyline van Eindhoven al tien jaar kleur. Maar hoe lang blijft het record van de Admirant, 105 meter, nog staan?

Anton Noë (60) en zijn vrouw wonen sinds 2006 op de 24ste verdieping van De Admirant in het centrum van Eindhoven.

Hoogste toren
De Admirant is niet te missen. Het 31 verdiepingen tellende gebouw is met zijn 105 meter de hoogste toren van Eindhoven. Op de 24ste verdieping woont Anton Noë met zijn vrouw en hun poes Katien. Het appartement staat vol met een indrukwekkende verzameling souvenirs van de reizen van het koppel, maar het uitzicht is wat de aandacht trekt. Katien maakt het zich gemakkelijk op haar kussen voor de grote ramen die een panoramisch beeld van Eindhoven geven.

“Het is een prettig uitzicht”, geeft Anton Noë toe. “Met helder weer kun je Breda, Tilburg en Den Bosch zien liggen.” De geboren en getogen Eindhovenaar kocht in 2006 zijn appartement maar woont er eigenlijk pas vijf jaar. “We reizen erg veel en hebben een boerderij in Frankrijk.”

Serieuze skyline
Natuurlijk, de Regent stond er al wat jaren maar tien jaar geleden kreeg Eindhoven pas een serieuze skyline. In één jaar tijd werden de Vestedatoren, de Admirant en Porthos opgeleverd. En net in het jaar dat we het tweede lustrum ‘vieren’ is er weer een toren bijgekomen: The Student Hotel staat nu nadrukkelijk in het hoogstedelijke beeld. En daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Plannen waarin torens een grote rol (kunnen) spelen zijn in de maak voor het Stationsplein, de oude Van der Meulen Ansems-garage aan de Vestdijk, het Victoriakwartier (Vonderweg-Mathildelaan) en de Deken Van Somerenstraat. Of die het record van 105 meter van de Admirant gaan breken, is de vraag.

Volgens architect Kees Christiaanse, onder meer adviseur van de gemeente Eindhoven, wordt er nadrukkelijk gekeken of een hogere toren wel past in het ‘landschap van staken’ dat Eindhoven is. “Een toren van 150 meter in het stationsgebied? Dat vonden we niet zo’n goed idee”, zei hij op een discussieavond van het Architectuurcentrum.

Voor de bouwhausse in 2006 moest Eindhoven het qua hoogbouw vooral hebben van de kerken in de stad. De Sint-Joriskerk in Stratum was sinds 1911 met bijna 91 meter het hoogste gebouw van Eindhoven. Het duurde tot 1999 voordat de Regent aan de Willemstraat zich met 96 meter tot hoogste gebouw van Eindhoven kroonde. Hoewel het inmiddels door twee torens voorbijgestreefd is, telt de Regent nog steeds als enige woontoren 34 verdiepingen.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 8 december 2016 http://www.ed.nl/nieuws/skyline-eindhoven-gebaat-bij-nieuwe-staken-video-s~a2e415e4/

Woontoren mag in plan Deken van Somerenstraat Eindhoven ED

Een woontoren van 70 meter is toegestaan aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Dat staat te lezen in de voorwaarden voor de inschrijving op verkoop die het college van B en W heeft opgesteld.

De Deken van Somerenstraat gewoon rechttoe rechtaan volbouwen met drie of vier blokken woningen, dat maakt weinig kans bij de gemeente Eindhoven. Projectontwikkelaars die de gebouwen 2, 4 en 6 en het parkeerterrein willen verwerven om er woningen te bouwen moeten meer uit de kast trekken.

Daarbij geldt volgens het ‘proceduredocument’ dat een (woon)toren van maximaal 70 meter en met een grondvlak van 20 bij 20 meter is toegestaan op het parkeerterrein op de hoek met de Edenstraat. Maar wel zonder ‘een zee van auto’s’ eromheen. Dat maakt een (ondergrondse) parkeergarage de meest logische oplossing.

Hoeveel gegadigden zich gemeld hebben, sinds enkele weken geleden de inschrijving voor projectontwikkelaars werd aangekondigd, wil een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu niet zeggen, ‘om het proces dat nog een tijdje loopt niet te beïnvloeden’. Wel dat het college van B en W ‘niet ontevreden’ is over het aantal partijen dat contact zocht. Dit voorjaar wordt bepaald wie de winnaar wordt.

Andere randvoorwaarden zijn de bouw van 15 procent of meer sociale huurwoningen, behoud van het doorgaande verkeer naar de Grote Berg (voor de brandweer), behoud van kruising Edenstraat/Deken van Somerenstraat, bereikbaar blijven van spilcentrum en vervangen van vol te bouwen parkeerplaatsen.

Het kunstwerk Monumentale Stapelingen van Jan Wils (vier grijze objecten, voto) mag eventueel verplaatst worden. De kunstenaar kan daar mee leven. “Want Eindhoven is een ‘levend organisme'”.

Dit artikel is overgenomen uit het ED van 5 december 2016 http://www.ed.nl/nieuws/woontoren-mag-in-plan-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a47a4fcc/

Wonen in drie gebouwen Deken van Somerenstraat Eindhoven AD

Drie gemeentelijke panden aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven gaan in de verkoop.Projectontwikkelaars kunnen inschrijven op het woningbouwproject. Ze moeten minstens 15 procent sociale woningbouw opnemen in hun plan.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu vrijdag bekendgemaakt. Hij vindt het percentage van 15 procent ‘niet karig’. “We willen dat het in balans is, dat iedereen er kan wonen. En in de buurt liggen ook al sociale huurwoningen, net als in Strijp-S. En bij het Stationsplein geldt dezelfde eis..”

Het gaat om het voormalige politiebureau op de hoek met de Grote Berg, de oude sociale dienst op nummer 4 en het kantoorpand waar nu nog de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant ruimte huurt. Die moet, net als de anti-kraakbewoners, vrijwilligerssteunpunt Supportpunt en het depot van de archeologische dienst, op termijn weg.

Parkeerterrein
Ook het parkeerterrein aan de overkant van de Deken van Somerenstraat wordt meeverkocht. Torunoglu houdt alle opties open, maar het ligt voor de hand dat dat ook bebouwd gaat worden. Dan moet er wel een andere oplossing voor het parkeren gezocht worden.

De verwachting is dat het ‘cultuurhistorisch belangrijke’ hoekpand blijft staan, maar de andere gebouwen gesloopt worden. Dat is uiteindelijk echter aan de ontwikkelaars.

Behalve de eis van de sociale woningbouw, worden de plannen ook getoetst op het financiële bod (40 procent van beoordeling), hun duurzame karakter, het ontwerp en de manier waarop de buurt betrokken wordt. Dat gebeurt in een later stadium. Eerst kunnen bedrijven inschrijven. Een commissie van deskundigen kiest vervolgens 3 plannen. Een ‘soort buurtcomité’ kan daarover het college adviseren.

Dit artikel is overgenomen uit het AD van 11 november 2016 http://www.ad.nl/eindhoven/wonen-in-drie-gebouwen-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a4c9ce0b/

Bekendmaking van de Gemeente Eindhoven op 11 november 2016

Gemeente Eindhoven start een herontwikkelingstraject in het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. In het traject worden drie gebouwen en het aangrenzende parkeerterrein meegenomen in de verkoop. De inschrijvingsperiode voor potentiële kopers-herontwikkelaars is vrijdag 11 november gestart.

In 2017 komen drie gebouwen vrij die in het bezit zijn van de gemeente. Een uitgelezen kans om een impuls te geven aan dit deel van het centrum. “De verkoop en herontwikkeling zorgen voor een opwaardering van het gebied en dragen bij aan de ambities die wij hebben met de binnenstad”, aldus wethouder Yasin Torunoglu van o.a. Wijken en Vastgoed. “Er zal heel wat veranderen in de omgeving van de Deken van Somerenstraat. Dat betekent iets voor de buurt, daarom betrekken we de omwonenden al in het beginstadium.”

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen. In een eerste ronde worden de drie meest kansrijke voorstellen gekozen door een commissie, die alle inzendingen met punten beloont. Deze commissie wordt breed samengesteld uit gemeentelijke deskundigen, aangevuld met een externe supervisor. Na een verdiepingsfase wordt vervolgens het beste voorstel gekozen.

De buurt mag via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers een advies uitbrengen. De marktpartij die als beste naar boven komt, mag de drie gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college van B&W neemt dit besluit, na overleg met de gemeenteraad.

Ambities en criteria

In de selectieprocedure wordt gezocht naar een marktpartij met het beste plan voor deze unieke opgave. Hierin zijn de gemeentelijke ambities en uitgangspunten:

• verdichting en veraangenaming van het centrumgebied
• profilering van De Bergen als een ‘dynamisch district’
• meer aandacht voor groen
• voorop lopen in duurzaamheid
• het tastbaar maken van het Eindhovense DNA: Technologie, Design en Kennis
• oog voor meerdere doelgroepen, dus ook ruimte voor betaalbaar wonen

De gunningscriteria die in beide selectieronden worden gebruikt betreffen een mix van financiën (40 punten) en kwaliteit (60 punten). Plannen met extra duurzame nieuwbouw kunnen daar bovenop nog 20 bonuspunten scoren.

Planning

Marktpartijen die interesse hebben, kunnen zich vanaf 11 november inschrijven. In februari 2017 moeten zij hun plannen en biedingen indienen. Drie partijen zullen doorgaan naar een vervolgronde. Naar verwachting besluit het college in juli 2017, welke partij mag overgaan tot aankoop en herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zullen waarschijnlijk vanaf 2018-2019 zichtbaar worden.

Voor meer informatie – of om in te schrijven – kan gemaild worden naar dvs@eindhoven.nl.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/actueel/persberichten/Gemeente-start-traject-herontwikkeling-Deken-van-Somerenstraat.htm

Prioriteiten bouwlocaties 2015

Eindhoven groeit nog steeds en wil dit blijven doen om haar internationale positie als centrumstad van de Brainportregio te kunnen behouden. Aantrekkelijke woon- en werkmilieus zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. De prioriteitennota biedt de mogelijkheid om regie te voeren op de stedelijke ontwikkelingen in Eindhoven. Dit instrument heeft tot doel om de dynamische groei die Eindhoven te wachten staat, in goede banen te leiden om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de leef-, woon- en werkmilieus van Eindhoven te behouden en te versterken.

De genoemde jaren in de prioriteitennota zijn een prognose en bieden geen zekerheid. Het tot stand komen van bouwprojecten is afhankelijk van veel (onzekere) factoren.

Intake: beoordeling van nieuwe initiatieven

Een bouwinitiatief dat past binnen het bestemmingsplan, wordt in het reguliere proces van vergunningverlening afgehandeld. De gemeente verleent in die situatie dus medewerking, mits dit past binnen de wet- en regelgeving.

Past een nieuw initiatief niet in het bestemmingsplan, dan vindt eerst een toets plaats. De integrale Intake van de gemeente Eindhoven toetst de wenselijkheid van het initiatief aan de vraag en het aanbod dat reeds beschikbaar is. Het uitgangspunt is dat de gemeente in principe alleen initiatieven honoreert als deze de balans tussen vraag en aanbod niet verstoren. De toetsingscriteria geven aan welke initiatieven een kans maken.

Informatie

De Intake is binnen de gemeente het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en vragen over het toetsingskader.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/artikelen/Prioriteiten-bouwlocaties-2015.htm

Bijbehorende PDF documenten:
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Bijlage__Overzicht_bouwlocaties

Geschiedenis van de Deken van Somerenstraat

Als men zegt dat Eindhoven een eigen “Jordaan” heeft gehad, dan zal slechts de oude generatie zich dat kunnen herinneren.
Er was geen plek waar kinderen beter konden spelen en ravotten. Zij die het nog kunnen navertellen zeggen er een fantastische jeugd te hebben gehad.

Bedoeld wordt hier het kleurrijke volksbuurtje dat aan de huidige Deken van Somerenstraat lag, en wel het Luciferstraatje met enkele zijstraatjes.

Genoemd naar en gebouwd voor de arbeiders van het luciferfabriek van Mennen, Keunen en Vissers, moesten de krotjes worden gesloopt vanwege de komst van het “Don Bosco”-gezellenhuis en het nieuwe Politiebureau.

Foto 1 Omstreeks 1929 ziet u een restant van het Lucifer-Dwarsstraatje, het nieuwe politiebureau en het gezellenhuis.
Hier een veel beter plaatje van Luciferstraat nrs. 71 en 69, met rechts een doorbraak naar de Grote Berg.
Foto 2 Op de hoek bevond zich het buurtkroegje van Janus Driessen en op mooie zomeravonden verzamelde zich de hele buurt om er te luisteren naar de trekharmonica en het gezang van volkse beroemdheden als Piet Blankers, Trien Schol en Koppelmans.

“Met Begijnhof en Kattestraatje (thans Bergstraat) is het Luciferstraatje een halve eeuw het typisch Eindhovens volksbuurtje geweest – de woonstee van de kleine man. Eensgezinder dan de city, maar niet zo welvarend; knusser dan het Villapark, maar niet zo chic; lolliger dan het Elzentpark, maar niet zo weids.
Het bonte leven was er troef, maar armoe was er vaak de joker in het spel…” aldus een onbekend auteur.

Deze informatie is afkomstig van de website: https://yenm.home.xs4all.nl/Toenennu/eindhovencentrum/dekenvansomeren.htm