Wonen in drie gebouwen Deken van Somerenstraat Eindhoven AD

Drie gemeentelijke panden aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven gaan in de verkoop.Projectontwikkelaars kunnen inschrijven op het woningbouwproject. Ze moeten minstens 15 procent sociale woningbouw opnemen in hun plan.

Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu vrijdag bekendgemaakt. Hij vindt het percentage van 15 procent ‘niet karig’. “We willen dat het in balans is, dat iedereen er kan wonen. En in de buurt liggen ook al sociale huurwoningen, net als in Strijp-S. En bij het Stationsplein geldt dezelfde eis..”

Het gaat om het voormalige politiebureau op de hoek met de Grote Berg, de oude sociale dienst op nummer 4 en het kantoorpand waar nu nog de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant ruimte huurt. Die moet, net als de anti-kraakbewoners, vrijwilligerssteunpunt Supportpunt en het depot van de archeologische dienst, op termijn weg.

Parkeerterrein
Ook het parkeerterrein aan de overkant van de Deken van Somerenstraat wordt meeverkocht. Torunoglu houdt alle opties open, maar het ligt voor de hand dat dat ook bebouwd gaat worden. Dan moet er wel een andere oplossing voor het parkeren gezocht worden.

De verwachting is dat het ‘cultuurhistorisch belangrijke’ hoekpand blijft staan, maar de andere gebouwen gesloopt worden. Dat is uiteindelijk echter aan de ontwikkelaars.

Behalve de eis van de sociale woningbouw, worden de plannen ook getoetst op het financiële bod (40 procent van beoordeling), hun duurzame karakter, het ontwerp en de manier waarop de buurt betrokken wordt. Dat gebeurt in een later stadium. Eerst kunnen bedrijven inschrijven. Een commissie van deskundigen kiest vervolgens 3 plannen. Een ‘soort buurtcomité’ kan daarover het college adviseren.

Dit artikel is overgenomen uit het AD van 11 november 2016 http://www.ad.nl/eindhoven/wonen-in-drie-gebouwen-deken-van-somerenstraat-eindhoven~a4c9ce0b/

Bekendmaking van de Gemeente Eindhoven op 11 november 2016

Gemeente Eindhoven start een herontwikkelingstraject in het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. In het traject worden drie gebouwen en het aangrenzende parkeerterrein meegenomen in de verkoop. De inschrijvingsperiode voor potentiële kopers-herontwikkelaars is vrijdag 11 november gestart.

In 2017 komen drie gebouwen vrij die in het bezit zijn van de gemeente. Een uitgelezen kans om een impuls te geven aan dit deel van het centrum. “De verkoop en herontwikkeling zorgen voor een opwaardering van het gebied en dragen bij aan de ambities die wij hebben met de binnenstad”, aldus wethouder Yasin Torunoglu van o.a. Wijken en Vastgoed. “Er zal heel wat veranderen in de omgeving van de Deken van Somerenstraat. Dat betekent iets voor de buurt, daarom betrekken we de omwonenden al in het beginstadium.”

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen. In een eerste ronde worden de drie meest kansrijke voorstellen gekozen door een commissie, die alle inzendingen met punten beloont. Deze commissie wordt breed samengesteld uit gemeentelijke deskundigen, aangevuld met een externe supervisor. Na een verdiepingsfase wordt vervolgens het beste voorstel gekozen.

De buurt mag via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers een advies uitbrengen. De marktpartij die als beste naar boven komt, mag de drie gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen. Het college van B&W neemt dit besluit, na overleg met de gemeenteraad.

Ambities en criteria

In de selectieprocedure wordt gezocht naar een marktpartij met het beste plan voor deze unieke opgave. Hierin zijn de gemeentelijke ambities en uitgangspunten:

• verdichting en veraangenaming van het centrumgebied
• profilering van De Bergen als een ‘dynamisch district’
• meer aandacht voor groen
• voorop lopen in duurzaamheid
• het tastbaar maken van het Eindhovense DNA: Technologie, Design en Kennis
• oog voor meerdere doelgroepen, dus ook ruimte voor betaalbaar wonen

De gunningscriteria die in beide selectieronden worden gebruikt betreffen een mix van financiën (40 punten) en kwaliteit (60 punten). Plannen met extra duurzame nieuwbouw kunnen daar bovenop nog 20 bonuspunten scoren.

Planning

Marktpartijen die interesse hebben, kunnen zich vanaf 11 november inschrijven. In februari 2017 moeten zij hun plannen en biedingen indienen. Drie partijen zullen doorgaan naar een vervolgronde. Naar verwachting besluit het college in juli 2017, welke partij mag overgaan tot aankoop en herontwikkeling van het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zullen waarschijnlijk vanaf 2018-2019 zichtbaar worden.

Voor meer informatie – of om in te schrijven – kan gemaild worden naar dvs@eindhoven.nl.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/actueel/persberichten/Gemeente-start-traject-herontwikkeling-Deken-van-Somerenstraat.htm

Prioriteiten bouwlocaties 2015

Eindhoven groeit nog steeds en wil dit blijven doen om haar internationale positie als centrumstad van de Brainportregio te kunnen behouden. Aantrekkelijke woon- en werkmilieus zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. De prioriteitennota biedt de mogelijkheid om regie te voeren op de stedelijke ontwikkelingen in Eindhoven. Dit instrument heeft tot doel om de dynamische groei die Eindhoven te wachten staat, in goede banen te leiden om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de leef-, woon- en werkmilieus van Eindhoven te behouden en te versterken.

De genoemde jaren in de prioriteitennota zijn een prognose en bieden geen zekerheid. Het tot stand komen van bouwprojecten is afhankelijk van veel (onzekere) factoren.

Intake: beoordeling van nieuwe initiatieven

Een bouwinitiatief dat past binnen het bestemmingsplan, wordt in het reguliere proces van vergunningverlening afgehandeld. De gemeente verleent in die situatie dus medewerking, mits dit past binnen de wet- en regelgeving.

Past een nieuw initiatief niet in het bestemmingsplan, dan vindt eerst een toets plaats. De integrale Intake van de gemeente Eindhoven toetst de wenselijkheid van het initiatief aan de vraag en het aanbod dat reeds beschikbaar is. Het uitgangspunt is dat de gemeente in principe alleen initiatieven honoreert als deze de balans tussen vraag en aanbod niet verstoren. De toetsingscriteria geven aan welke initiatieven een kans maken.

Informatie

De Intake is binnen de gemeente het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en vragen over het toetsingskader.

Dit artikel is over genomen van de website van de Gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/artikelen/Prioriteiten-bouwlocaties-2015.htm

Bijbehorende PDF documenten:
Raadsvoorstel_Prioriteiten_bouwlocaties_2015
Bijlage__Overzicht_bouwlocaties

Geschiedenis van de Deken van Somerenstraat

Als men zegt dat Eindhoven een eigen “Jordaan” heeft gehad, dan zal slechts de oude generatie zich dat kunnen herinneren.
Er was geen plek waar kinderen beter konden spelen en ravotten. Zij die het nog kunnen navertellen zeggen er een fantastische jeugd te hebben gehad.

Bedoeld wordt hier het kleurrijke volksbuurtje dat aan de huidige Deken van Somerenstraat lag, en wel het Luciferstraatje met enkele zijstraatjes.

Genoemd naar en gebouwd voor de arbeiders van het luciferfabriek van Mennen, Keunen en Vissers, moesten de krotjes worden gesloopt vanwege de komst van het “Don Bosco”-gezellenhuis en het nieuwe Politiebureau.

Foto 1 Omstreeks 1929 ziet u een restant van het Lucifer-Dwarsstraatje, het nieuwe politiebureau en het gezellenhuis.
Hier een veel beter plaatje van Luciferstraat nrs. 71 en 69, met rechts een doorbraak naar de Grote Berg.
Foto 2 Op de hoek bevond zich het buurtkroegje van Janus Driessen en op mooie zomeravonden verzamelde zich de hele buurt om er te luisteren naar de trekharmonica en het gezang van volkse beroemdheden als Piet Blankers, Trien Schol en Koppelmans.

“Met Begijnhof en Kattestraatje (thans Bergstraat) is het Luciferstraatje een halve eeuw het typisch Eindhovens volksbuurtje geweest – de woonstee van de kleine man. Eensgezinder dan de city, maar niet zo welvarend; knusser dan het Villapark, maar niet zo chic; lolliger dan het Elzentpark, maar niet zo weids.
Het bonte leven was er troef, maar armoe was er vaak de joker in het spel…” aldus een onbekend auteur.

Deze informatie is afkomstig van de website: https://yenm.home.xs4all.nl/Toenennu/eindhovencentrum/dekenvansomeren.htm