Start herinrichting Grote Berg en deel Hoogstraat

Op maandag 17 mei 2021 start de gemeente met de herinrichting van de Grote Berg en de Hoogstraat tussen de Edenstraat en de Willem de Zwijgerstraat. De werkzaamheden zijn eind november 2021 klaar.
De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.
Op bijgevoegde overzichtstekening ziet u de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaam­heden. Op maandag 10 mei start de aannemer met de voorbereidingen. In het voetpad gaat hij de huisaansluitingen van het riool vervangen. Deze werkzaamheden veroorzaken lichte verkeershinder.

Werkzaamheden
Het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat is aan vervanging toe. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Grote Berg opnieuw in te richten.
Deze inrichting sluit zo veel als mogelijk aan op de heringerichte Vestdijk en de andere nog her in te richten straten in de binnenstad.
Ook verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding, meer groen en biodiversiteit). Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden gemaakt. Het is te vinden op www.eindhoven.nl/groteberg.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:

 • vervangen van het asfalt in de rijbaan. De fietsstroken worden in rood asfalt uitgevoerd;
 • vernieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden;
 • aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van betonstraatstenen;
 • verhogen van kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren;
 • vervangen van de fundering van de weg;
 • uitvoeren van een archeologisch-en explosievenonderzoek;
 • vervangen van het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat;
 • aanleggen van een nieuw regenwaterriool. De gemeente legt in steeds meer straten een regenwaterriool aan, zodat het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering hoeft. Deze kan zo beter en efficiënter werken. Ook zorgen we zo dat het gewone riool bij een fikse regenbui niet meer overloopt. We willen graag zoveel mogelijk regenwater via dit regenwaterriool afvoeren. Daarom sluiten we ook de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aan op dit riool;
 • vernieuwen van de huis-en kolkaansluitingen·op de hoofdriolering;
 • vervangen van de verkeerslichten op het kruispunt Grote Berg-Hoogstraat-Willem de Zwijgerstraat- Kleine Berg;
 • opnieuw aanbrengen van markering op de Willem de Zwijgerstraat;
  vervangen van de lichtmasten;
 • vernieuwen van divers straatmeubilair;
 • aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorziening.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie
De herinrichting geeft natuurlijk enig ongemak. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaam­heden in fases uit. Van maandag17 mei tot eind november 2021 is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Grote Berg.
Bij iedere fase zetten we voor de veiligheid het werkvak af met bouwhekken. De woningen en ondernemers blijven bereikbaar via het voetpad. Hier blijft zo lang als mogelijk de verharding liggeA of er komen kunststof loopschotten. Fietsers worden via kleinschalige omleidingen om het werkgebied geleid, doorgaand autoverkeer wordt via grotere omleidingen om het werk geleid. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan.

Omwonenden ontvangen via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief vóór de start van een nieuwe fase. Hierin geeft de aannemer bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven en waar u het afval kunt aanbieden. Hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden bespreekt de omgevingsmanager persoonlijk met de betreffende ondernemers.
Nadeelcompensatie
Ondanks dat we er alles aan zullen doen wat binnen ons vermogen ligt om overlast te beperken,
kan het voorkomen dat u financiële schade ondervindt, omdat uw bedrijf minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden. De regeling nadeelcompensatie stelt vast of u voor vergoeding van de schade in aanmerking komt. Deze regeling kunt u terugvinden op de website www.eindhoven.nl, zoeken op nadeelcompensatie.

Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den ouden,
telefoon 06 20 361314, e-mail b.vandenbrink@denoudengroep.com.
Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den Ing, uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon 06 57 48 55 04, e-mail g.vandening@denoudengroep.com. Op www.eindhoven.nl/groteberg treft u meer.informatie aan over de herinrichting.
Informatie over de omleidingen voorde bus vindt u op www.hermes.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans Franken,
Projectleider