Vastgesteld bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) en vaststelling hogere grenswaarden

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 16 juni 2020 het bestemmingsplan VI De Bergen (Deken van Somerenstraat) vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1.850 m² aan commerciële functies op de begane grond. Bestaande bebouwing wordt deels getransformeerd. Daarnaast vindt nieuwbouw plaats. Het parkeren wordt ondergronds opgelost.

Ten noorden van plangebied wordt het plangebied begrensd door de Grote berg en de Deken van Somerenstraat die overgaat in de Don Boscostraat. Ten oosten wordt het plangebied begrenst door de basisschool De Trinoom en ten zuidoosten door het Sint-Catherina kerkhof. Ten zuiden wordt het plangebied begrenst door de Edenstraat, aan de zuidwest kant wordt het plangebied begrenst door de brandweerkazerne en het achterliggende complex met bijbehorende parkeerplaats van de Rungraaf.

Tevens hebben burgemeester en wethouders op 26 maart 2020 hogere waarden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer op de Edenstraat en Grote Berg voor het bouwplan Nieuw Bergen.

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te hoog is. Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk om een besluit te nemen dat een hogere geluidbelasting  toestaat.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad, het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 ter inzage. U kunt deze inzien bij het Inwonersplein in het Stadhuis. Voor adres en openingstijden zie colofon.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80333-0301

. De bronbestanden kunt u vinden via: https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html

Beroep

Met ingang van vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en/of tegen het hogere waardenbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze op het eerdere ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp- hogere waardenbesluit heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-hogere waardenbesluit in te dienen.

Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Een beroepschrift kunt u indienen bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het hogere waardenbesluit treden in werking met ingang van 7 augustus 2020. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij: de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.